andehit + o2Bài ghi chép Cách giải bài bác tập dượt Phản ứng lão hóa trọn vẹn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Phản ứng lão hóa trọn vẹn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic.

Bạn đang xem: andehit + o2

Cách giải bài bác tập dượt Phản ứng lão hóa trọn vẹn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic (hay, chi tiết)

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Quảng cáo

- Phản ứng châm cháy andehit, xeton

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

(a là số link π ở gốc hiđrocacbon)

    + Đối với anđehit/xeton no, đơn chức (a=0, b=1) tớ đem :

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

⇒ Nếu nH2O = nCO2 ⇒ andehit/xeton ban sơ cần là andehit/xeton no đơn chức.

    + Đối với andehit/xeton ko no (có một link pi) đơn chức tớ luôn luôn có

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

⇒ nandehit/xeton = nCO2 – nH2O

    + Nếu nCO2 > nH2O ⇒ andehit/xeton ban sơ là andehit/xeton no nhiều chức hoặc là andehit/xeton ko no đơn chức hoặc là andehit/xeton ko no nhiều chức.

    + Không khi nào đem nCO2 < nH2O

- Phương trình châm cháy axit cacboxylic

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

* Nhận xét :

    + Nếu a =0; b = 1 (axit cacboxylic no, đơn chức) thì nCO2 = nH2O

    + nO(axit) + nO(O2) = nO(CO2) + nO(H2O)

    + nCnH2n+2-2a-2bO2b = Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

    + Số nguyên vẹn tử cacbon vô axit = Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hiđro hoá trọn vẹn m gam láo lếu ăn ý X bao gồm nhì anđehit no, đơn chức, mạch hở, tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng chiếm được (m + 1) gam láo lếu ăn ý nhì ancol. Mặt không giống, Khi châm cháy trọn vẹn cũng m gam X thì nên vừa phải đầy đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là :

Lời giải:

Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ đem :

mH2 = (m+1) – m = 1, nH2 = 0,5 mol

Đặt công thức khoảng của nhì anđehit là Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án.

Phương trình phản xạ :

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

Theo (1), (2) và fake thiết tớ có:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

Bài 2: Hiđro hoá trọn vẹn láo lếu ăn ý M bao gồm nhì anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng (MX < MY), chiếm được láo lếu ăn ý nhì ancol đem lượng to hơn lượng M là 1 trong những gam. Đốt cháy trọn vẹn M chiếm được 30,8 gam CO2. Công thức và Phần Trăm lượng của X theo lần lượt là :

Lời giải:

Theo tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ có:

mH2 = (m+1) – m = 1, 0,5 mol

Đặt công thức khoảng của nhì anđehit là CnH2n+1CHO

Phương trình phản ứng:

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

Hai anđehit đem công thức là HCHO và CH3CHO.

kề dụng sơ vật dụng đàng chéo cánh mang đến số nguyên vẹn tử C khoảng của nhì anđehit :

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

⇒ % về lượng của HCHO là : %HCHO = 50,56%

Quảng cáo

Bài 3: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức cần thiết vừa phải đầy đủ V lít O2 (đktc), chiếm được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là :

Lời giải:

Axit cacbonxylic đơn chức đem 2 nguyên vẹn tử O nên hoàn toàn có thể bịa là ROOH.

kề dụng tấp tểnh luật bảo toàn thành phần so với oxi tớ đem :

nO(ROOH) + nO(O2) - nO(CO2) + nO(H2O) ⇒ 0,1.2 + nO(O2) = 0,3.2 + 0,2.1

⇒ nO(O2) = 0,6 mol → nO2 = 0,3 mol ⇒ VO2 = 6,72 lít.

Bài 4: Hỗn ăn ý X bao gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi mang đến m gam X tính năng với NaHCO3 (dư) thì chiếm được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt không giống, châm cháy trọn vẹn m gam X cần thiết 8,96 lít khí O2 (đktc), chiếm được 35,2 gam CO2 và hắn mol H2O. Giá trị của hắn là :

Lời giải:

Phản ứng của láo lếu ăn ý X với NaHCO3 :

        -COOH + HCO3- → -COO- + CO2 + H2O (1)

Theo (1) và fake thiết tớ suy đi ra : nO(axit) = 2n -COOH = 2nCO2 =1,4 mol

kề dụng tấp tểnh luật BTNT so với O, tớ đem :

nO(oxit) + nO(O2) = nO(CO2) + nO(H2O) ⇒ nO(H2O) =1,4 + 2.0,4 - 2.0,8 = 0,6 ⇒ nH2O = 0,6 mol

Bài 5: Trung hòa 3,88 gam láo lếu ăn ý X bao gồm nhì axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở vị hỗn hợp NaOH, cô cạn toàn cỗ hỗn hợp sau phản xạ chiếm được 5,2 gam muối hạt khan. Nếu châm cháy trọn vẹn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) nên dùng là :

Lời giải:

Đặt công thức cộng đồng của nhì axit là CnH2nO2

    Phương trình phản xạ của X với NaOH :

        –COOH + NaOH → –COONa + H2O (1)

    Theo (1) và cách thức tăng hạn chế lượng, tớ đem :

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

    Phương trình phản xạ châm cháy X :

Hóa học tập lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 11 đem đáp án

Vậy thể tích oxi (đktc) nên dùng là : V = 0,15.22,4 = 3,36 lít.

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Bài 1: Oxi hóa 17,4 gam một anđehit đơn chức được 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%). Anđehit có công thức phân tử là :

A. CH2O.        B. C2H4O.        C. C3H6O.        D. C3H4O.

Lời giải:

Đáp án: C

–CHO + một nửa O2tº, xt→ –COOH

mRCHO = 17,4.75% = 13,05 g , nO2 = 0,1125 mol

M(RCHO) = R + 29 = 58 ⇒ R = 29 (R:C2H5-) ⇒ C2H5CHO.

Quảng cáo

Bài 2: Oxi hóa 1,8 gam HCHO trở thành axit với hiệu suất H% chiếm được láo lếu ăn ý X. Cho X nhập cuộc phản xạ tráng gương chiếm được 16,2 gam Ag. Giá trị của H là :

A. 60.        B. 75.        C. 62,5.        D. 25.

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi số mol HCHO bị lão hóa trở thành axit là x, số mol HCHO dư là hắn.

nHCHO = x+y = 1,8/30

nAg = 2x + 4y = 16,2/108 = 0,15

Giải hệ pt ⇒ x= 0,045 mol, hắn = 0,025 mol

H= 0,045/0,06= 75%

Bài 3: Một láo lếu ăn ý bao gồm andehit acrylic và một andehit đơn chức X. Đốt cháy trọn vẹn 1,72 gam láo lếu ăn ý bên trên cần thiết 2,296 lít khí oxi (đktc). Cho toàn cỗ thành phầm chát hít vào không còn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 8,5 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là:

A.HCHO        B. C2H5CHO        C. CH3CHO        D. C3H5CHO

Lời giải:

Đáp án: C

nCO2 = 0,085 mol; nO2 = 0,1025 mol;

mH2O = 1,72 + 0,1025.32 – 0,085.44 = 1,26 ⇒ nH2O = 0,07 mol;

mO(X) = 1,72 – 0,085.12 – 0,07.2 = 0,56 g ⇒ nO = 0,035

⇒ nandehit = 0,035 mol ⇒ Mandehit = 49 ⇒ X là andehit no đơn chức : CnH2nO;

Giải hệ 3 ẩn:

x+ hắn = 0,035

3x + ny = 0,085

56x + (14n+16)y = 1,72 ⇒ n = 2

Bài 4: Đốt cháy trọn vẹn một ăn ý hóa học cơ học X, chiếm được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). hiểu X đem phản xạ với Cu(OH)2 vô môi trường thiên nhiên kiềm Khi đun rét. Chất X là

A. CH3COCH3.        B. O=CH-CH=O.

C. CH2=CH-CH2-OH.        D. C2H5CHO

Xem thêm: Hé lộ bữa ăn 120 món của hoàng đế và lý do ngài gắp không quá 3 miếng mỗi món

Lời giải:

Đáp án: D

nH2O = 0,351/18 = 0,0195 mol; nCO2 = 0,0195 ⇒ anđehit no đơn chức

Bài 5: Hỗn ăn ý Y bao gồm 2 anđehit đồng đẳng tiếp nối. Đốt 2,62g láo lếu ăn ý Y tạo nên 2,912 lit CO2 (đktc) và 2,34g H2O. Công thức 2 anđehit là:

A. HCHO và C2H4O        B. C3H4O và C4H6O

C. C2H4O và C3H6O        D.C3H6O và C4H8O

Lời giải:

Đáp án: C

nH2O = 2,34/18 = 0,13 mol; nCO2 = 2,912/22,4 = 0,13 mol ⇒ andehit no đơn chức mạch hở.

CT của Y: CnH2nO; MY = 2,62n/0,13 ⇒ n = 2,6 ⇒ 2 andehit là C2H4O và C3H6O

Bài 6: Đốt cháy trọn vẹn 7,2g ăn ý hóa học cơ học A chiếm được 0,4 mol CO2 và 0,4 mol H2O. hiểu A chỉ có một loại group chức và 0,05 mol A nhập cuộc phản xạ tráng gương thì dẫn đến 0,1 mol Ag. Công thức kết cấu thu gọn gàng của A là

A. C3H7CHO        B. CH3CHO        C. C2H5CHO        D. C2H3CHO

Lời giải:

Đáp án: A

A là andehit no đơn chức; MA = 7,2n/0,4 ⇒ n =4

Bài 7: Đốt cháy không còn 8,8 gam láo lếu ăn ý bao gồm một ankanalA và 1 ankanol B (có nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon) chiếm được 19,8gam CO2 và 9 gam H2O. Tìm công thức phân tử của A

A. CH3CHO        B. CH3-CH2-CHO        C. HCHO        D. (CH3)2CH-CHO

Lời giải:

Đáp án: B

CnH2nO + (3n-1)/2 → O2 nCO2 + n H2O

CnH2n+2O + (3n-1)/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O

nCO2 = 0,45 mol; nH2O = 0,5 mol ⇒ nB = 0,05 mol;

mO (hh) = 8,8 – 0,45.12 – 0,5.2 = 2,4 g ⇒ n(O)hh = 0,15 mol ⇒ nA = 0,1 mol

⇒ n.0,15 = 0,45 ⇒ n = 3

Bài 8: Đốt cháy hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức thu được 0,4 mol CO2. Hidro hóa hoàn toàn 2 anđehit này cần 0,2 mol H2 thu được hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu thì số mol H2O thu được là:

A. 0,4 mol        B. 0,6mol        C. 0,8 mol        D. 0,3 mol

Lời giải:

Đáp án: B

CnH2nO + (3n-1)/2 O2 → nCO2 + n H2O

CnH2nO + H2tº, Ni→ CnH2n+2O

CnH2n+2O + (3n-1)/2 O2 → nCO2 + (n+1) H2O

⇒ nH2O thu đc = nCO2 + nH2 = 0,4 + 0,2 = 0,6 mol.

Bài 9: Đốt cháy trọn vẹn 2,22 gam một axit cơ học no A thu được một,62 gam H2O. A là

A. C3H7COOH.        B. C2H5COOH.

C. HCOOH.        D. CH3COOH.

Lời giải:

Đáp án: B

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → n CO2 + n H2O

nH2O = 1,62/18 = 0,09 mol ⇒ nA = 0,09/n ⇒ MA = 74/3 ⇒ n = 3

Bài 10: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol axit đơn chức cần V lít O2 ở đktc, thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị V là

A. 6,72 lít.        B. 8,96 lít.        C. 4,48 lít.        D. 5,6 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

nO(O2) = 0,3.2 + 0,2 – 0,1.2 = 0,6 ⇒ nO2 = 0,3 ⇒ V = 6,72 lít

Bài 11: Đốt cháy trọn vẹn 4,38 gam một axit E no, mạch trực tiếp chiếm được 4,032 lít CO2 (đkc) và 2,7 gam H2O. CTCT của E là

A. CH3COOH.        B. C17H35COOH.

C. HOOC(CH2)4COOH.        D. CH2=C(CH3)COOH.

Lời giải:

Đáp án: C

CnH2n+2-2aOa + O2 → n CO2 + (n +1 – a) H2O

nCO2 = 0,18 mol; nH2O = 2,7/18 = 0,15 mol; nCO2 > nH2O; E no nhiều chức mạch thẳng; nE = 0,03 mol ⇒ ME = 146

Bài 12: Đốt cháy trọn vẹn 0,44 gam một axit cơ học, thành phầm cháy được hít vào trọn vẹn vào trong bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng KOH. Sau thử nghiệm thấy lượng bình 1 tăng 0,36g và bình 2 tăng 0,88g. CTPT của axit là:

A. C2H4O2        B. C3H6O2        C. C5H10O2        D. C4H8O2.

Lời giải:

Đáp án: D

nCO2 = nH2O = 0,02 mol ⇒ axit no, đơn chức CnH2nO2 ⇒ naxit = 0,02/n

⇒ Maxit = 22n ⇒ n = 4

Bài 13: Đốt cháy 4,09g láo lếu ăn ý A bao gồm nhì axit cacboxylic là đồng đẳng tiếp nối nhau vô sản phẩm đồng đẳng của axit axetic người tớ chiếm được 3,472 lít khí CO2 (đktc). Công thức kết cấu của những axit vô láo lếu ăn ý cần là:

A. HCOOH và CH3COOH        B. CH3COOH và C2H5COOH

C. C2H5COOH và (CH3)2CHCOOH        D. C2H5COOH và CH3CH2CH2COOH.

Lời giải:

Đáp án: B

nCO2 = 0,155 mol; nA = 0,155/n ⇒ MA = 26,4n ⇒ n = 2,6

Bài 14: Đốt cháy trọn vẹn 1,18 gam một axit cơ học A no, thành phầm sau phản xạ được hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì chiếm được 50g kết tủa và lượng bình tạo thêm 29,2 gam. Mặt không giống nhằm trung hoà 0,15 mol A thì nên vừa phải đầy đủ 300 ml hỗn hợp NaOH 1M. CTCT của A biết A đem kết cấu mạch thẳng:

A. HOOCCH2CH2COOH        B. HOOCCH(CH3)COOH

C. CH3–COOH        D. HOOC–COOH

Lời giải:

Đáp án: A

nA = ½ nNaOH ⇒ A là axit 2 chức; nCO2 = 0,5 mol

⇒ nH2O = (29,2-0,5.44)/18 = 0,4 mol ⇒ naxit = 0,1 mol

⇒ Maxit = 118 ⇒ A là: HOOCCH2CH2COOH

Bài 15: Một axit cơ học no A đem lượng 10,5g ứng với 0,175 mol. Đốt cháy trọn vẹn A rồi mang đến thành phầm qua quýt nước vôi vô dư, chiếm được 52,5 g kết tủa. Tìm CTCT

A. C2H5COOH        B. HOOC–COOH

C. CH3COOH        D. HCOOH

Lời giải:

Đáp án: C

nCO2 = 52,5/100 = 0,525 mol;

CnH2n+2-2aO2a + (3n+1-a)/2O2 → n CO2 + (n +1 – a) H2O

⇒ n = 0,525/0,175 = 3

M(TB)= 10,5/0,175 = 60 = 14.3 + 2 – 2a + 16a ⇒ a = 2

⇒ axit đơn chức ⇒ CH3COOH

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11 đem vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Bài tập dượt về đặc điểm chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 2: Đồng phân, gọi thương hiệu Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
 • Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
 • Dạng 4: Bài tập dượt về phản xạ nằm trong H2 của Anđehit
 • Dạng 5: Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn Anđehit
 • Dạng 7: Dạng bài bác thói quen axit của axit cacboxylic
 • Dạng 8: Phản ứng este hóa
 • Dạng 9: Điều chế, nhận ra Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


andehit-xeton-axit-cacboxylic.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: Chuyên gia tuổi thọ chia sẻ bữa sáng '1 nhiều, 1 thích, 1 không sợ'