axit axetic + ancol etylic

Câu 331184: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic trở thành axit axetic. Lấy láo lếu hợp ý sau phản xạ mang lại thuộc tính với natri dư chiếm được 3,92 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của quy trình lão hóa ancol etylic trở thành axit axetic là?

Bạn đang xem: axit axetic + ancol etylic

A. 70%

B. 80%

C. 85%

D. 75%

Phương pháp giải:

Hỗn hợp ý chiếm được sau phản xạ chứa chấp ancol, axit và nước

Khi mang lại láo lếu hợp ý bên trên thuộc tính với natri dư thì cả 3 hóa học đều phản xạ được.

Từ số mol H2 suy rời khỏi tổng số mol của 3 hóa học bên trên, xác lập được số mol ancol etylic phản xạ.

Từ tê liệt tính được hiệu suất của phản xạ.

 • Đáp án : D

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nC2H5OH ban đầu= 9,2 : 46 = 0,2 mol

  Gọi x là số mol ancol etylic phản ứng

  Xem thêm: Ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

  C2H5OH + O2  \(\xrightarrow{{Men}}\) CH3COOH + H2O

     x          →                      x mol            x mol

  Hỗn hợp ý sau phản xạ chứa chấp x mol CH3COOH, x mol H2O và (0,2-x) mol C2H5OH dư

  Khi mang lại láo lếu hợp ý phản xạ với natri dư thì:

  CH3COOH + Na → CH3COONa + ½ H2

  H2O + Na → NaOH + ½ H2

  C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½ H2

  Theo PTHH tao có: naxit + nH2O + nancol dư= 2.nH2= 2. 3,92 : 22,4= 0,35 mol

  → x + x + 0,2 – x = 0,35 mol → x = 0,15 mol

  Hiệu suất phản xạ lão hóa ancol trở thành axit là:

  \(H = \frac{{{n_{ancol(phanung)}}}}{{{n_{ancol(bandau)}}}}.100\%  = \frac{{0,15}}{{0,2}}.100\%  = 75\% \) 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

  Xem thêm: 'Chiến dịch' ngoạn mục giải cứu chàng trai 19 tuổi khỏi khối u xương khổng lồ