bài tập trắc nghiệm chương oxi lưu huỳnh có đáp ánVới 40 bài xích luyện trắc nghiệm chương Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện trắc nghiệm chương Oxi, Lưu huỳnh.

Bạn đang xem: bài tập trắc nghiệm chương oxi lưu huỳnh có đáp án

40 bài xích luyện trắc nghiệm chương Oxi, Lưu huỳnh đem đáp án

Câu 1: Ở nhiệt độ chừng thường

Quảng cáo

A. O2 ko lão hóa được Ag, O3 lão hóa được Ag.

B. O2 lão hóa được Ag, O3 ko lão hóa được Ag.

C. cả O2 và O3 đều ko lão hóa được Ag.

D. cả O2 và O3 đều lão hóa được Ag.

Lời giải:

Đáp án A

Câu 2: Phương trình chất hóa học nào là tại đây sai?

A. KMnO4 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án K + Mn + 2O2

B. 2KClO3 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2KCl + 3O2

C. 2Ag + O3 → Ag2 O + O2

D. C2 H5 OH + 3O2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2CO2 + 3H2 O

Lời giải:

Đáp án A

Câu 3: Cặp hóa học nào là sau đây không thuộc tính được với nhau?

A. Ag và O3     B. CO và O2     C. Mg và O2     D. CO2 và O2

Lời giải:

Đáp án D

Quảng cáo

Câu 4: Hơi thủy ngân vô cùng dộc, vì vậy Lúc làm vỡ tung nhiệt độ nối tiếp thủy ngân thì hóa học bột được dùng để làm rắc lên thủy ngân rồi tụ lại là

A. vôi sinh sống.     B. cát.     C. muối hạt ăn.     D. lưu hoàng.

Lời giải:

Đáp án D

Câu 5: Nguyên tử S nhập vai trò một vừa hai phải là hóa học khử, một vừa hai phải là hóa học lão hóa nhập phản xạ nào là sau đây?

A. 4S + 6NaOH (đặc) Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2Na2 S + Na2 S2O3 +3H2 O

B. S + 3F2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án SF6

C. S + 6HNO3 (đặc) Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án H2SO4 + 6NO2 + 2H2 O

D. S + 2Na Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án Na2 S

Lời giải:

Đáp án A

Câu 6: Trộn Fe bột và lưu hoàng bột rồi cho tới nhập ống thử thô. Đun ống thử bên trên ngọn lửa đèn rượu cồn, một khi sau lếu láo ăn ý cháy đỏ lòm. Sản phẩm tạo ra trở nên là

A. sắt(II) sunfua được màu sắc nâu đỏ lòm.

B. sắt(II) sunfua được màu sắc xám đen thui.

C. sắt(III) sunfua được màu sắc nâu đỏ lòm.

D. sắt(III) sunfua được màu sắc xám đen thui.

Lời giải:

Đáp án B

Câu 7: : Một kiểu mẫu khí thải (H2 S, NO2, SO2, CO2) được sục nhập hỗn hợp CuSO4, thấy xuất hiện tại kết tủa black color. Hiện tượng này tự hóa học nào là đem nhập khí thải tạo ra ra?

A. H2 S     B. NO2     C. SO2     D. CO2

Lời giải:

Đáp án A

Quảng cáo

Câu 8: Kim loại nào là tại đây không thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng?

A. Al     B. Mg     C. Na     D. Cu

Lời giải:

Đáp án D. Cu

Câu 9: Dung dịch H2SO4 loãng phản xạ được với toàn bộ những hóa học nhập sản phẩm nào là trõng sản phẩm hóa học nào là sau đây?

A. Al2 O3, Ba(OH) 2, Ag

B. CuO, NaCl, CuS

C. FeCl3, MgO, Cu

D. BaCl2, Na2 CO3, FeS

Lời giải:

Đáp án D

Câu 10: Thuốc demo nào là tại đây dùng để làm phân biệt khí H2 S với khí CO2?

A. hỗn hợp HCl

B. hỗn hợp Pb(NO3) 2

C. hỗn hợp K2 SO4

D. hỗn hợp NaCl

Lời giải:

Đáp án B

Câu 11: Để phân biệt SO2 và CO2 chỉ việc sử dụng thuốc demo là

A. hỗn hợp Ba(OH) 2

B. CaO

C. hỗn hợp NaOH

D. nước brom

Lời giải:

Đáp án D

Quảng cáo

Câu 12: Để vô hiệu những khí HCl, CO2 và SO2 đem láo nháo nhập khí N2, người tao dùng lượng dư dung dịch

A. NaCl     B. CuCl2     C. Ca(OH) 2     D. H2SO4

Lời giải:

Đáp án C

Câu 13. Chỉ sử dụng thêm 1 dung dịch demo hãy phân biệt những ung dịch sau: BaCl2, MgSO4, Na2SO3, KNO3, K2S.

Lời giải:

Trích từng hỗn hợp một không nhiều thực hiện kiểu mẫu thử

Cho hỗn hợp H2SO4 thứu tự nhập những kiểu mẫu demo trên

    - Mẫu demo nào là tạo ra kết tủa White là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 ↓+ 2HCl

    - Mẫu demo nào là tạo ra khí hương thơm hắc là Na2SO3

Na2SO3 + H2SO4 → Na3SO4+ SO2 ↑+ H2O

    - Mẫu demo tạo ra hương thơm trứng thối là K2S

K2S + H2SO4 → K2SO4 + H2S↑

Cho hỗn hợp BaCl2 một vừa hai phải mới mẻ cảm nhận được thứu tự nhập nhị kiểu mẫu demo còn lại:

    - Mẫu demo nào là tạo ra kết tủa White là MgSO4

BaCl2 + MgSO4 → BaSO4↓ + MgCl2

    - Mẫu demo không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là KNO3 )

Câu 14. Chỉ sử dụng nước và một hóa hóa học không giống thực hiện thuỗ demo, hãy phân biệt những hóa học bột sau: NaCl, CaCO3, Na2S, K2SO3 , Na2SO4

Lời giải:

Cho H2O thứu tự nhập những kiểu mẫu demo trên

    - Mẫu demo ko tan nội địa là CaCO3

    - Các kiểu mẫu demo còn sót lại ta: NaCl, Na2S, K2SO3, Na2SO4

Cho hỗn hợp HCl dư thứu tự nhập những kiểu mẫu demo tan.

    - Mẫu demo tạo ra khí hương thơm trứng thối là Na2S

Na2S +2 HCl → 2NaCl + H2S↑

    - Mẫu demo tạo ra khí hương thơm hắc là K2SO3

K2SO3 +2 HCl → 2KCl+ SO2↑+ H2O

    - Hai hóa học không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là : NaCl và Na2SO4 (nhóm 1)

Cho hỗn hợp HCl dư nhập hóa học ko tan nội địa, tiếp sau đó lây hỗn hợp một vừa hai phải nhận được thứu tự thuộc tính với 2 hóa học group 1.

    - Mẫu demo tạo ra kết tảu White là Na2SO4

CaCl2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2NaCl

    - Mẫu demo không tồn tại hiện tượng kỳ lạ gì là NaCl

Câu 15: Cho phương trình hóa học: aS + bH2SO4 (đặc) → cSO2 ↑ + dH2O

Tỉ lệ a:b là

A. 1:1     B. 2:3     C. 1:3     D. 1:2

Lời giải:

Đáp án D

Câu 16: Hoàn trở nên chuỗi những phản xạ sau, Ghi rõ rệt ĐK nếu như có:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Lời giải:

1) 2H2S + 3O2 dư Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2SO2 + 2H2O

2) SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O

3) 2Na2CO3 + Cl2 + 2H2O → Na2SO4 + 2HCl + H2SO4

4) Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

5) 2NaCl + 2H2O Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2NaOH + Cl2 + H2

6) Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

7) Cu + 2H2SO4 quánh Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án CuSO4 + SO2 + H2O

8) 2H22S + SO2 → 3S + 2H2O

Câu 17: Xác toan những hóa học và hoàn thiện những phương trình phản xạ sau:

FeS + A → B(khí) + C

B + CuSO4 → D↓đen + E

B + F → G↓vàng + H

C + JKhí → L

L + KI → C + M + N

Lời giải:

A: HCl; B: H2S; C: FeCl2 ; D: CuS ; E: H2SO4; G: S; H: H2O; J: Cl2; L: FeCl3; M:KCl; N: I2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

H2S + CuSO4 → CuS↓+ H2SO4

2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O

2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3

FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2

Câu 18: KMnO4 → Cl2 → NaClO3 → O2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Lời giải:

2KMnO4 + 16HCl Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

3Cl2+ 6NaOH Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

2NaClO3 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2NaCl + 3O2

O2 + S Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp ánSO2

2SO2 + O2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 19: Đốt cháy trọn vẹn 17,4 gam lếu láo ăn ý Mg và Al nhập khí oxi (dư) nhận được 30,2 gam lếu láo ăn ý oxit. Thể tích khí oxi (đktc) vẫn nhập cuộc phản xạ là

A. 17,92 lít.     B. 8,96 lít.     C. 11,trăng tròn lít.     D. 4,48 lít.

Lời giải:

Đáp án B

Bảo toàn khối lượng: Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,4 (mol)

⇒ V = 0,4.22,4 = 8,96 (lít)

Câu 20: Oxi hóa trọn vẹn m gam sắt kẽm kim loại X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 0,25m gam khí O2. X là

A. Al     B. Fe     C. Cu     D. Ca

Lời giải:

Đáp án C

Chọn m = 32 gam ⇒ Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,25 (mol)

Bảo toàn electron ⇒ Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,25.4 ⇒ X=32n ⇒ n=2; X=64 (Cu)

Câu 21: Nhiệt phân trọn vẹn 31,6 gam KMnO4, nhận được V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24     B. 1,12     C. 4,48     D. 8,96

Lời giải:

Đáp án A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,2 (mol)

2KMnO4 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án K2MnO4 + MnO2+ O2

(mol) 0,2 0,1

⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)

Câu 22: Thêm 3 gam MnO2 nhập 197 gam lếu láo ăn ý X bao gồm KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun lếu láo ăn ý cho tới phản xạ trọn vẹn, nhận được hóa học rắn khối lượng 152 gam. Khối lượng KCl nhập 197 gam X là

A. 74,50 gam.     B. 13,75 gam.     C. 122,50 gam.     D. 37,25 gam.

Lời giải:

Đáp án A

Bảo toàn khối lượng:mO2 = 3 + 197 – 152 = 48 (gam)

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 1,5 (mol)

2KClO3 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2KCl + 3O2

(mol) 1,0 1,5

Xem thêm: Người lưu giữ những khoảnh khắc sinh tử ở phòng phẫu thuật Bệnh viện Bạch Mai

⇒ mKCl = 197 – 1.122,5 = 74,5 (gam)

Câu 23. Đốt cháy trọn vẹn 12,8 gam lưu hoàng. Khí sinh đi ra được hít vào không còn vị 150 ml hỗn hợp NaOH 20% (d= 1,28 g/ml). Tìm CM, C% của những hóa học nhập hỗn hợp nhận được sau phản xạ.

Lời giải:

ĐS: Na2SO3 : 2,67 M ; 23,2%. NaOH : 2,67 M ; 7,35%.

Câu 24. Trộn 0,8 mol SO2 với trăng tròn,16 lít O2 (đktc) vào trong bình kín rất có thể tích ko thay đổi là 100 lít, đun rét bình cho tới 400oC, ở nhiệt độ chừng này thấy áp suất vào trong bình là 0,8 atm. % những hóa học khí vào trong bình là:

A. SO2 10%; O2 30%; SO3 60%

B. SO2 15%; O2 70%; SO3 15%

C. SO2 10%; O2 5%; SO3 65%

D. SO2 trăng tròn,69%; O2 44,83%; SO3 34,48%

Lời giải:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Đáp án D

Câu 25. Tiến hành phản xạ không còn a gam ozon thì nhận được 94,08 lít khí O2 (đktc). Xác định vị trị của a.

A. 2,8g     B. 134,4g     C. 13,44g     D. 280g

Lời giải:

Ta có: nO2 = 4,2(mol)

Phản ứng: 2O3 → 3O2 (1)

      (mol) 2,8 ← 4,2

Từ (1) ⇒ nO3 = 2,8(mol) ⇒ mO3 = 2,8 × 48 = 134,4(gam)

Đáp án B

Câu 26. Hỗn ăn ý khí A bao gồm đem O2 và O3,tỉ khối của lếu láo ăn ý khí A so với hiđro là 19,2. Hỗn ăn ý khí B bao gồm H2 và CO, tỉ khối của lếu láo ăn ý khí B so với hiđro là 3,6.Thành phần Xác Suất bám theo thể tích của H2 và O2 thứu tự là?

A. 80%, 60%     B. 20%, 40%     C.80%, 60%     D. 20%, 60%

Lời giải:

Đáp án A

Gọi số mol O2 trong một mol lếu láo ăn ý A là x, thì số mol O3 nhập lếu láo ăn ý là (1 – x)

Theo đầu bài xích tao có: Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án

Giải được : x = 0,6 ⇒ %VO2 = 60%; %VO3 = 40%

- Gọi số mol H2 trong một mol lếu láo ăn ý A là nó, thì số mol CO nhập lếu láo ăn ý là (1 – y)

Theo đầu bài xích tao có: Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án

Giải được: nó = 0,8 ⇒ %VH2 = 80%; Vco = 20%

Câu 27: Hấp thụ trọn vẹn 12,8 gam SO2 nhập 250ml hỗn hợp NaOH 1M.

Tính khôi lượng muối hạt tạo ra trở nên sau phấn ứng.

A. 6,3g     B. 15,6g     C. 21,9g     D.18,5g

Lời giải:

Đáp án C

Ta có: Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án và nNaOH = 0,25 × 1=0,25(mol)

Vì 1< Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án

⇒ Khi dẫn khí SO2 nhập hỗn hợp NaOH thì tạo ra nhị muối: NaHSO3 và Na2 SO3 .

SO2 + 2NaOH → Na2 SO3 + H2 O (1)

SO2 + NaOH → NaHSO3 (2)

Gọi x, nó thứu tự là số mol của SO2 nhập cuộc phản xạ (1) và (2).

Theo đề bài xích, tao đem hệ phương trình: Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án

Giải hệ tao được: x = 0,05, nó = 0,15

Vậy: mNa2SO3 =0,05 × 126=6,3 (gam) và mNaSO3 =0,15 ×104=15,6(g)

Câu 28. Khi nhen 1 gam lếu láo ăn ý đồng sunfua và kẽm sunfua đem chứa chấp 3,2% tạp hóa học ko cháy, nhận được một lượng khí rất có thể làm mất đi màu sắc 100ml hỗn hợp iot 0,1M. Thành phần Xác Suất bám theo lượng của nhị muối hạt sunfua nhập lếu láo ăn ý là?

A. 19,83% và 80,17%     B. 72,81% và 27,19%

C. 32,18% và 67,82%     D. 17,38% và 82,62%

Lời giải:

Phản ứng:

2CuS + 3O2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2CuO + 2SO2 ↑ (1)

(mol) a → a

2ZnS + 3O2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2ZnO + 2SO2 ↑ (2)

(mol) b → b

SO2 + I2 + 2H2 O → H2SO4 + 2HI (3)

(mol) 0,01                          ←                           0,01

Khối lượng của lếu láo hợp: ZnS và CuS là:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Và nI2=0,1 ×0,1=0,01(mol)

Gọi a là số mol của CuS và b là số mol của ZnS

Theo đề bài xích, tao đem hệ phương trình : Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án

Giải thệ phương trình tao được: a=0,002; b=0,008

Vậy: %mCuS = Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án

%mZnS =100% - 19,83% = 80,17%

Câu 29. Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 vị một lượng O2 một vừa hai phải đầy đủ, nhận được khí X. Hấp thụ không còn X nhập 2 lít hỗn hợp chứa chấp Ba(OH)2 0,1M, nhận được hỗn hợp Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y nhập hỗn hợp NaOH, thấy xuất hiện tại tăng kết tủa. Giá trị của m là

A. 23, 2     B. 12, 6     C. 18,0     D. 24,0

Lời giải:

Đáp án C

nBa(OH)2= 0,1.2 = 0,2 (mol);Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,1 (mol)

nBaSO3= 2nBa(OH)2 - nSO2 ⇒ nSO2 = 2.0,2 – 0,1 = 0,3 (mol)

2nFeS2 = 2nSO2 ⇒ nFeS2 = 0,15 (mol) ⇒ mFeS2 = 0,15.120 = 18 (gam)

Câu 30: Đun rét 4,8 gam bột magie với 4,8 gam bột lưu hoàng nhập ĐK không tồn tại không gian, nhận được lếu láo ăn ý rắn X. Hòa tan trọn vẹn X nhập hỗn hợp HCl dư, nhận được hõn ăn ý khí Y. Tỉ khối tương đối của Y đối với H2

A. 9     B. 13     C. 26     D. 5

Lời giải:

Đáp án B

Mg + S Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án MgS

MgS + 2HCl → MgCl2 + H2S

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

nMg = Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,2 (mol); nS = Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,15 (mol)

nH2S= nMgS = nS = 0,15 mol; nH2 = nMg (dư) = 0,2 – 0,15 =0,05 (mol) Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Câu 31: Đun rét trăng tròn gam một lếu láo ăn ý X bao gồm Fe và S nhập ĐK không tồn tại không gian nhận được lếu láo ăn ý rắn A. Hòa tan lếu láo ăn ý rắn A nhập hỗn hợp HCl nhận được 6,72 lít (đktc) lếu láo ăn ý khí Y. Thành phần Xác Suất lượng Fe nhập X là

A. 28%     B. 56%     C. 42%     D. 84%

Lời giải:

Đáp án D

Fe + S Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án FeS

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S; Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nFe(bđ) = nFeS + nFe(dư) =Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 0,3 (mol)

%mFe = Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án = 84%

Câu 32. Hòa tan không còn lếu láo ăn ý X bao gồm Fe, FeS, Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư) nhận được dung dich Y đem lượng hạn chế 48 gam và 38,08 lít SO2 (đktc). Cho Y thuộc tính với hỗn hợp NaOH (dư), lấy kết tủa rồi nung nhập không gian cho tới lượng ko thay đổi còn 64 gam hóa học rắn Z. Tính Xác Suất bám theo lượng của Fe nhập X?

A. 68%     B. 73,68%     C. 43,18%     D.54%

Lời giải:

Đáp án B

Ta có: mX = Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án ×64 – 48=60,8 (gam)

NFe(X) = 2nFe2O3=0,8 (mol)

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Câu 33. Cặp hóa học nào là tại đây ko phản xạ với H2SO4 quánh, nguội?

A. Fe, Cu       B. Al, Fe       C. Al, Na2CO3       D. Ag, Cu

Lời giải:

Đáp án B

Câu 34. Một loại quặng Fe bao gồm 2 thành phần, nhập bại Fe lắc 46,67% về lượng. Vậy quặng là:

A. FeS       B. Fe3C       C. FeS2       D. Fe2O3

Lời giải:

Gọi công thức của quặng là FexRy

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Biện luận R bám theo x và nó → FeS2

(Thực tế ko nhất thiết nên biện luận, tao thấy nhập 4 ăn ý hóa học FeS, FeC, Fe2O3 và FeS2 thì chỉ mất FeS2 là thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi bài xích toán)

Đáp án C

Câu 35. Cho những phương trình phản xạ chất hóa học sau:

1. SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

2. 2SO2 + O2 Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa 10 đem đáp án 2SO3

3. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

4. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4

5. SO2 + H2O → H2SO3

SO2 thể hiện tại tính khử trong số phản ứng:

A. 2, 3, 5       B. 2, 3, 4       C. 1, 2, 3, 4       D. 1, 2, 4

Lời giải:

Đáp án B

Câu 36. Cặp hóa học nào là tại đây ko thuộc tính với oxi?

A. Sắt, đồng       B. Bạc Tình, vàng       C. Cacbon, hidro       D. Photpho, kẽm

Lời giải:

Đáp án B

Câu 37. Trong ăn ý hóa học với flo, số lão hóa của oxi là + 2 vì:

A. Flo có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn oxi

B. Flo có tính âm năng lượng điện to hơn oxi

C. Oxi đem tính lão hóa mạnh rộng lớn flo

D. Flo đem nửa đường kính nguyên vẹn tử nhỏ rộng lớn Oxi.

Lời giải:

Đáp án B

Câu 38. Đốt cháy trọn vẹn 2,04 g ăn ý hóa học A, thu được một,08 g H2O và 1,344 lít SO2 (đkc). Vậy A là:

A. H2S       B. CS2       C. H2SO3       D. H2SO4

Lời giải:

Khi nhen A: A + O2 → SO2 + H2O → A chứa chấp H và S rất có thể đem O

→ A đem công thức HxSyOz

mH = 1,08/18 × 2 = 0,12g; mS = 1,344/22,4 × 32 = 1,92g

→ mO = mA – (mH + mS) = 0

→ A chỉ mất H và S

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Đáp án A

Câu 39. Đốt cháy trọn vẹn 80 gam pirit Fe nhập không gian nhận được hóa học rắn A và khí B. Lượng hóa học rắn A thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với 200g H2SO4 29,4%. Độ nguyên vẹn hóa học của quặng là:

A. 60%       B. 70%       C. 80%       D. 95%

Lời giải:

Phương trình phản ứng

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

0,4                    0,2       0,8 mol

nH2SO4 = (200 ×29,4)/(100×98) = 0,6 mol

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

0,2        0,6 mol

mFeS2 = 0,4 × 120 = 48g; %FeS2 = 48/80 × 100% = 60%

Đáp án A

Câu 40. Có 3 hỗn hợp đựng trong số bình mất mặt nhãn: HCl, Na2SO4, Na2SO3. cũng có thể lựa chọn dung dịch demo nào là tại đây nhằm nhận ra phụ thân hóa học trên?

A. H2SO4       B. NaNO3       C. AgNO3       D. BaCl2

Lời giải:

Thí nghiệm bên trên từng lượng nhỏ hóa hóa học.

Lấy khoảng chừng 2ml BaCl2 cho tới thứu tự nhập 3 kiểu mẫu demo.

Các phương trình phản xạ xảy ra:

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO3 → BaSO3↓ + 2NaCl

Mẫu không tồn tại kết tủa là HCl. Lấy HCl cho tới nhập kết tủa, BaSO3 tan.

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O

Đáp án D

Xem tăng những dạng bài xích luyện Hóa học tập lớp 10 đem nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (cơ phiên bản - phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (cơ phiên bản - phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (cơ phiên bản - phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (cơ phiên bản - phần 4)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (nâng cao - phần 1)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (nâng cao - phần 2)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (nâng cao - phần 3)
 • 125 câu trắc nghiệm Nhóm Oxi, Lưu huỳnh đem điều giải (nâng cao - phần 4)

Đã đem điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


nhom-oxi-luu-huynh.jspGiải bài xích luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: +14 lợi ích bất ngờ từ củ riềng