c6h6 + na

Skip Nav Destination

Bạn đang xem: c6h6 + na

Article navigation

Letter| August 28 2008

W. W. Duley;

W. W. Duley

Physics Department, York University, Toronto, Canada

Search for other works by this author on:

J. A. Faniran;

J. A. Faniran

Physics Department, York University, Toronto, Canada

Search for other works by this author on:

J. D. McCullough

J. D. McCullough

Physics Department, York University, Toronto, Canada

Search for other works by this author on:

Crossmark: Check for Updates

J. Chem. Phys. 64, 2704–2706 (1976)

Article PDF first page preview

Article PDF first page preview

REFERENCES

1.

T.

Shida

,

J. Chem. Phys.

64

,

2703

(

1976

), preceding comment.

2.

W. W.

Duley

and

J. D.

McCullough

,

J. Chem. Phys.

63

,

96

(

1975

).

3.

W. R. M.

Graham

and

W. W.

Duley

,

J. Chem. Phys.

54

,

586

(

1971

).

4.

T.

Shida

and

I.

Hanazaki

,

Bull. Chem. Soc. Jpn.

43

,

646

(

1970

).

5.

T.

Shida

and

I.

Hanazaki

,

J. Phys. Chem.

74

,

213

(

1970

).

6.

A.

Porter

and

E.

Strachan

,

Spectrochim. Acta

12

,

299

(

1958

).

7.

Y.

Ono

,

T.

Ikeshoji

, and

T.

Mizuno

,

Chem. Phys. Lett.

34

,

451

(

1975

) and references therein.

8.

P. H.

Kasai

and

D.

McLeod

, Jr.,

J. Chem. Phys.

55

,

1566

(

1971

).

9.

Xem thêm: Ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

M. K.

Carter

and

G.

Vincow

,

J. Chem. Phys.

47

,

292

(

1967

).

10.

T.

Shida

and

W. H.

Hamill

,

J. Am. Chem. Soc.

88

,

3689

(

1966

).

11.

M. J. S.

Dewar

and

S. D.

Worley

,

J. Chem. Phys.

50

,

654

(

1969

).

12.

T.

Shida

and

W. H.

Hamill

,

J. Chem. Phys.

44

,

2375

(

1966

).

13.

L.

Andrews

,

R. O.

Allen

, and

J. M.

Grzybowski

,

J. Chem. Phys.

61

,

2156

(

1974

).

14.

W. R. M.

Graham

,

K. I.

Dismuke

, and

W.

Weltner

Jr.,

J. Chem. Phys.

61

,

4793

(

1974

).

15.

B.

Badger

and

B.

Brocklehurst

,

Trans. Faraday Soc.

65

,

2582

(

1969

).

16.

K. C.

Janda

,

J. C.

Hemminger

,

J. S.

Winn

,

S. E.

Novick

,

S. J.

Harris

, and

W.

Klemperer

,

J. Chem. Phys.

63

,

1419

(

1975

).

17.

C. L.

Gardner

,

J. Chem. Phys.

45

,

572

(

1966

).

© 1976 American Institute of Physics.

1976

American Institute of Physics