chất béo x gồm các triglixerit

Xuất bản: 17/04/2023 - Cập nhật: 11/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Bạn đang xem: chất béo x gồm các triglixerit

Câu Hỏi:

Chất phệ X bao gồm những triglixerit. Phần trăm lượng của cacbon và oxi nhập X theo lần lượt là 80,479% và 11,497%. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X vị hỗn hợp NaOH dư, đun rét mướt chiếm được a gam muối hạt. Mặt không giống, 2m gam X phản xạ tối nhiều với 0,10 mol Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là:

Đáp án và lời nói giải

đáp án đúng: C

Giá trị của a là: 17,26.

Giải chi tiết

:
Số O = 6 → MX = 16.6/11,497% = 835
→ Số C = 835.80,479% = 56
→ X là C56H103O6
→ k = (56.2 + 2 – 103)/2 = 5,5
m gam X phản xạ tối nhiều 0,05 mol Br2
nBr2 = nX(5,5 – 3) = 0,05 → nX = 0,02
→ nNaOH = 0,06 và nC3H5(OH)3 = 0,02
Theo toan luật bảo toàn khối lượng:
mmuối = 0,02.835 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,26 (gam)

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu căn vặn liên quan

Hỗn phù hợp E bao gồm triglixerit X và nhị axit phệ Y và Z (MY MZ). Xà chống hóa trọn vẹn đôi mươi,93 gam E nhớ dùng 0,075 mol NaOH, chiếm được glixerol và lếu phù hợp T bao gồm thân phụ muối hạt là C15H31COONa, C17H33COONa và C17H35COONa. Đốt cháy trọn vẹn T chiếm được Na2CO3, 22,095 gam H2O và 54,23 gam CO2. Phần trăm lượng của Z nhập E có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

Đặt a, b, c là số mol C15H31COONa, C17H33COONa và C17H35COONa
nNaOH = a + b + c = 0,075 → nNa2CO3 = 0,0375
nH = 31a + 33b + 35c = 1,2275.2
nC = 16a + 18b + 18c = 1,2325 + 0,0375
→ a = 0,04; b = 0,005; c = 0,03
→ m muối hạt = 21,82
n hóa học phệ = u và n axit phệ = v
→ nNaOH = 3u + v = 0,075
Bảo toàn khối lượng: 21,82 + 92u + 18v = đôi mươi,93 + 0,075.40
→ u = 0,02; v = 0,015
X là (C15H31COO)2(C17H35COO)C3H5: 0,02 mol
Y là C17H33COOH: 0,005 mol
Z là C17H35COOH: 0,01 mol → %Z = 13,57%

Chất phệ X bao gồm những triglixerit. Phần trăm lượng của cacbon và hiđro nhập X theo lần lượt là 77,25% và 11,75%. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X vị hỗn hợp KOH dư, đun rét mướt chiếm được a gam muối hạt. Mặt không giống, cứ 0,1m gam X phản xạ tối nhiều với 5,12 gam Br2 nhập hỗn hợp. Giá trị của a là

Giá trị của a là 104,36.
%O = 100% – 77,25% – 11,75% = 11%
nCO2 = nC = 77,25%m/12
nH2O = nH/2 = 11,75%m/2
nX = nO/6 = 11%m/(16.6)
m gam X phản xạ tối nhiều nBr2 = 51,2/160 = 0,32
nX = [nCO2 – (nH2O + nBr2)]/2
⇔ 11%m/(16.6) = [77,25%m/12 – (11,75%m/2 + 0,32)]/2
→ m = 96
→ nX = 0,11 → nKOH phản xạ = 0,33 và nC3H5(OH)3 = 0,11
Bảo toàn khối lượng:
m + mKOH = a + mC3H5(OH)3 → a = 104,36 gam

Hỗn phù hợp E bao gồm axit phệ X và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn 52,86 gam lếu phù hợp E vị oxi, chiếm được 3,39 mol CO2 và 3,21 mol H2O. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn 52,86 gam E nhập hỗn hợp NaOH, chiếm được 4,6 gam glixerol và lếu phù hợp F bao gồm nhị muối hạt natri oleat và natri stearat. Thành phần % bám theo lượng của X nhập E là

Xem thêm: Tác hại của khoai lang tím

nO(E) = (mE – mC – mH)/16 = 0,36 → nNaOH = 0,18
nC3H5(OH)3 = 0,05
nNaOH = 3nC3H5(OH)3 + nH2O → nH2O = 0,03
Muối bao gồm C17H33COONa (u) và C17H35COONa (v)
nNaOH = u + v = 0,18
Bảo toàn khối lượng:
304u + 306v + 4,6 + 0,03.18 = 0,18.40 + 52,86
→ u = 0,08; v = 0,1
Kết phù hợp nX = 0,03; nY = 0,05 tao có:
Y là (C17H35COO)2 (C17H33COO)C3H5: 0,05 mol
X là C17H33COOH: 0,03 mol
→ %X = 16%

Khi phân tách một loại hóa học phệ (kí hiệu là X) chứa chấp bên cạnh đó những triglixerit và axit phệ tự tại, (không với tạp hóa học khác) thấy mC/mO = 99/14. Xà chống hóa trọn vẹn a gam X vị hỗn hợp NaOH dư đun rét mướt, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam lếu phù hợp những muối hạt C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 18,4 gam glixerol. Mặt không giống, a gam X phản xạ tối nhiều với 0,46 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

nC : nO = (99/12) : (14/16) = 66 : 7
Đặt nC = 66x; nO = 7x → n muối hạt = nNaOH = 3,5x
nC3H5(OH)3 = 0,2; bảo toàn C:
66x = 18.3,5x + 0,2.3 → x = 0,2
Quy thay đổi muối hạt trở nên C17H35COONa (3,5x = 0,7) và H2 (-0,46)
→ m muối hạt = 213,28.

E là 1 trong những triglixerit được tạo nên vị nhị axit phệ (có nằm trong số C, nhập phân tử từng axit với không thật thân phụ link π) và glixerol. Xà chống hóa trọn vẹn 7,98 gam E vị hỗn hợp KOH một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được nhị muối hạt X, Y (nY nX) với lượng rộng lớn kém cỏi nhau là 2,94 gam. Mặt không giống, nếu như đem nhen nhóm cháy trọn vẹn 7,98 gam E, chiếm được 0,51 mol khí CO2 và 0,45 mol H2O. Số vẹn toàn tử H nhập X là

nO = (mE – mC – mH)/16 = 0,06
→ nE = 0,01 và nKOH = 0,03
Số C = nCO2/nE = 51; số H = 2nH2O/nE = 90
E là (C15HxCOO)2(C15HyCOO)C3H5
→ 2x + hắn + 5 = 90
mC15HxCOOK – mC15HyCOOK = 2,94
⇔ 0,02(x + 263) – 0,01(y + 263) = 2,94
→ x = 29; hắn = 27
→ Muối X với 29H

Hỗn phù hợp E bao gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X với tỉ trọng mol ứng là 5 : 3 : 2. Cho m gam E ứng dụng không còn với hỗn hợp NaOH (dùng dư 25% đối với lượng phản ứng), chiếm được lếu phù hợp rắn Y bao gồm thân phụ hóa học (trong bại natri stearat cướp a% về khối lượng). Mặt không giống, nhen nhóm cháy trọn vẹn m gam E nhớ dùng 3,665 mol O2 chiếm được 2,58 mol CO2. Giá trị của a là

Các axit phệ đều 18C nên X với dạng C57HxO6
Đặt nC17H33COOH = 5e; nC17H35COOH = 3e và nX = 2e
—> nCO2 = 18.5e + 18.3e + 57.2e = 2,58
—> e = 0,01
nO2 = 25,5.5e + 26.3e + 2e(0,25x + 54) = 3,665
—> x = 106
X là (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5
Y chứa chấp C17H33COONa (0,09), C17H35COONa (0,05)
—> nNaOH phản xạ = 0,14 —> nNaOH dư = 0,035
—> %C17H35COONa = 34,725%

Thủy phân trọn vẹn lếu phù hợp E chứa chấp nhị triglixerit X và Y nhập hỗn hợp NaOH (đun rét mướt, một vừa hai phải đủ), chiếm được 3 muối hạt C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ trọng mol ứng 2,5 : 1,75 : 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt không giống nhen nhóm cháy trọn vẹn 47,488 gam E cần thiết một vừa hai phải đầy đủ a mol khí O2. Giá trị của a sớm nhất với:

nC3H5(OH)3 = 0,07
nC15H31COONa = 2,5e; nC17H33COONa = 1,75e; nC17H35COONa = e
—> nNaOH = 2,5e + 1,75e + e = 0,07.3
—> e = 0,04
Quy thay đổi E trở nên C3H5(OH)3 (0,07), HCOOH (0,21), CH2 (2,5e.15 + 1,75e.17 + 17e = 3,37), H2 (-1,75e = -0,07) và H2O (-0,21) 
—> mE = 59,36 và nO2 = 0,07.3,5 + 0,21.0,5 + 3,37.1,5 – 0,07.0,5 = 5,37
—> Đốt 47,488 gam E cần thiết nO2 = 5,37.47,488/59,36 = 4,296

Xem thêm: Chế biến trứng thế nào tốt cho sức khỏe?