chất phản ứng được với các dung dịch naoh hcl là

Câu hỏi:

25/08/2020 7,698

Bạn đang xem: chất phản ứng được với các dung dịch naoh hcl là

B. H2NCH2COOH.

Đáp án chủ yếu xác

C2H6 không tính năng với hỗn hợp nào

H2CH2COOH tác dụng được với cả hai dung dịch

CH3COOH tác dụng được với NaOH

C2H5OH không tính năng được với NaOH

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chứng tỏ aminoaxit là ăn ý hóa học lưỡng tính tao rất có thể người sử dụng phản xạ của hóa học này thứu tự với

A. dung dịch KOH và hỗn hợp HCl.

B. hỗn hợp NaOH và hỗn hợp NH3.

C. hỗn hợp HCl và dung dịch Na2SO4.

D. hỗn hợp KOH và CuO

Câu 2:

Glyxin ko tính năng với

A. H2SO4 loãng.

B. CaCO3.

C. C2H5OH.

D. KCl.

Câu 3:

Cho 0,1 mol Ala-Gly tính năng không còn với 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là:

A. 29,6

B. 24,0

C. 22,3

D. 31,4

Câu 4:

Cho m gam lếu láo ăn ý bao gồm glyxin và alanin tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 250 ml hỗn hợp NaOH 1,2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, nhận được 31,62 gam muối bột khan. Giá trị của m là

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày

A. 30,96.

B. 26,94.

C. 24,72.

D. 25,02

Câu 5:

Cho 0,2 mol alanin tính năng với 200 ml hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp X với chứa chấp 28,75 gam hóa học tan. Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 1M nhằm phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với những hóa học vô hỗn hợp X?

A. 100 ml.

B.  400 ml.

C. 500 ml.

D. 300 ml.

Câu 6:

ho 10,3 gam amino axit X tính năng với HCl dư nhận được 13,95 gam muối bột. Mặt không giống, cho tới 10,3 gam amino axit X tính năng với NaOH (vừa đủ) nhận được 12,5 gam muối bột. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2NC3H6COOH

B. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH.

C. H2NC2H4COOH.  

D. HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH.

Câu 7:

Trung hoà 1 mol α-amino axit X nên dùng 1 mol HCl đưa đến muối bột Y với dung lượng clo là 28,29% về lượng. CTCT của X là:

A. H2NCH2CH(NH2)COOH.

B. H2NCH2COOH.

C. CH3CH(NH2)COOH. 

D. H2NCH2CH2COOH