cho dãy các chất cahco32 nh4cl

Câu hỏi:

17/09/2019 99,265

Bạn đang xem: cho dãy các chất cahco32 nh4cl

Chọn đáp án D

Chú ý : phần lớn hóa học vừa phải ứng dụng với axit vừa phải ứng dụng với kiềm ko cần hóa học lưỡng tính.Ví dụ như Al,Zn...Với thắc mắc trên

Những hóa học lưỡng tính là : Ca(HCO3)2 , (NH4)2CO3 , Al(OH)3 , Zn(OH)2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số hóa học đều phản xạ được với hỗn hợp HCl, hỗn hợp NaOH là:

 A. 4.

 B. 5.

 C. 7.

 D. 6.

Câu 2:

Cho mặt hàng những hóa học sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có từng nào hóa học vô mặt hàng vừa phải ứng dụng được với hỗn hợp HCl, vừa phải ứng dụng được với hỗn hợp NaOH?

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 5

Câu 3:

Cho mặt hàng những chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số hóa học vô mặt hàng sở hữu đặc thù lưỡng tính là

A. 4.

 B. 1.

 C. 3.

 D. 2.

Câu 4:

Cho mặt hàng những chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số hóa học vô mặt hàng ứng dụng được với hỗn hợp NaOH( quánh, nóng) là

 A. 6

 B. 3

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả chuối mỗi ngày

 C. 5

 D. 4

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

1.Độ đủ chất của phân lân được Review bởi vì dung lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho vô bộ phận của chính nó .

2.Supe photphat đơn sở hữu bộ phận chỉ bao gồm Ca(H2PO4)2.

3.Supe photphat kép sở hữu bộ phận bao gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

4.Phân đạm có tính đủ chất được Review bởi vì % K2O .

5.NPK là phân bón chứa chấp tía bộ phận N , P.. , K .

6.Amophot là phân bón chứa chấp nhì bộ phận NH4H2PO4 và KNO3.

7.Phân urê được pha chế bởi vì phản xạ thân thích CO và NH3.

8.Phân đạm 1 lá là NH4NO3 và đạm 2 lá là (NH4)2SO4.

9.Không tồn bên trên hỗn hợp sở hữu những chất: Fe(NO3)2, HCl, NaCl.

   Số những tuyên bố thực sự :

 A. 3.

 B. 4.

 C. 5.

 D. 6.

Câu 6:

Cho những phản xạ sau:

          (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

          (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

          (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

          (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S

          (d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S

Số phản xạ sở hữu phương trình ion rút gọn  S2- + 2H+ → H2S là

 A. 4

 B. 3

 C. 2

 D. 1