có 3 chất lỏng benzen anilin stiren

Câu hỏi:

15/08/2019 117,806

Bạn đang xem: có 3 chất lỏng benzen anilin stiren

A. hỗn hợp phenolphtalein

B. hỗn hợp nước Br2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

- cũng có thể người sử dụng nước brom nhằm phân biệt 3 hóa học lỏng: benzen, anilin và stiren.

- Hiện tượng:

+ Xuất hiện tại kết tủa white ⇒ anilin

Có 3 hóa học lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng lẻ nhập 3 lọ mất mặt nhãn. Thuốc demo nhằm (ảnh 1)

+ Làm mất mặt color hỗn hợp brom ⇒ stiren

C6H5 – CH = CH2 + Br2 ⟶ C6H5 – CHBr – CH2Br

+ Không hiện tượng lạ ⇒ Benzen.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những thích hợp hóa học nào là tại đây đem đồng phân hình học tập (cis-trans)?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III);

C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV); C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V).

A. (III), (IV)

B. (I), (IV), (V)

C. (II), (IV), (V)

D. (II), (III), (IV), (V)

Câu 2:

C4H9OH đem từng nào đồng phân ancol?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 3:

Tách nước từ một phân tử butan-2-ol nhận được thành phầm phụ là

A. đibutyl ete

Xem thêm: Värna tổ chức tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho 1.000 người cao tuổi

B. butan

C. but-2-en

D. but-1-en

Câu 4:

Số đồng phân cấu trúc đem công thức phân tử C8H10O, chứa chấp vòng benzen, thuộc tính được với Na, không tác dụng với hỗn hợp NaOH là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6

Câu 5:

Cho những chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong mặt hàng những hóa học bên trên, số hóa học phản xạ với NaOH là

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 6:

Tên theo dõi danh pháp thay cho thế của chất: CH3-CH=CH-CH2OH là

A. but-2-en

B. but-2-en-1-ol

C. but-2-en-4-ol

D. butan-1-ol