cracking ankanBài viết lách Cách giải bài bác luyện Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan.

Bạn đang xem: cracking ankan

Cách giải bài bác luyện Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan (hay, chi tiết)

Bài giảng: Phương pháp giải Việc nhóm cháy hiđrocacbon - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ minh họa

Quảng cáo

- Dưới ứng dụng của nhiệt độ phỏng, xúc tác, ankan hoàn toàn có thể phản xạ theo không ít hướng:

Phản ứng crackinh: ANKAN −tº, xt→ ANKAN KHÁC + ANKEN (làm rơi rụng color dd brom)

Phản ứng đề hydro hóa: ANKAN −tº, xt→ ANKEN + H2

Ví dụ:

C3H8tº, xt→ CH4 + C2H4 (CH2=CH2)

C3H8tº, xt→ C3H6 (CH2=CH–CH3) + H2

Đặc biệt, vô ĐK phù hợp phản xạ còn tồn tại thể:

+ Tạo đi ra ankin: Ví dụ: 2CH41500ºC, lln→ CH≡CH + 3H2

+ Tạo đi ra cabon và hydro: Ví dụ: CH4tº, xt→ C (rắn) + 2H2

- Phản ứng ko thực hiện thay cho thay đổi lượng láo hợp:

mtrước phản ứng = msau phản ứng ⇒ Mđ/Ms = ns/nđ

hàm lượng C và H trước và sau phản xạ là như nhau ⇒ nhóm cháy láo ăn ý sau phản xạ được qui về nhóm cháy láo ăn ý trước phản xạ.

- Phản ứng luôn luôn thực hiện tăng số mol khí: nsau > ntrước ⇒ Psau > Pđầu ⇒ Mtb sau < Mtb đầu (vì mđầu = msau)

Ví dụ: C3H8tº, xt→ CH4 + C2H4 ⇒ nsau = 2. Nđầu

- Số mol anken sinh đi ra : nanken = ns – nđ; Hiệu suất phản ứng: H = (ns- nđ)/nđ .100%

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Crackinh butan chiếm được 35 mol hh A bao gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8 và C4H10 dư. Dẫn A lội qua chuyện bình nước brom dư thấy đem đôi mươi mol khí lên đường thoát khỏi bình (biết rằng chỉ mất C2H4, C3H6, C4H8 phản xạ với Br2 và đều theo dõi tỉ trọng số mol 1:1). Nếu nhóm cháy trọn vẹn A thì chiếm được a mol CO2.

a. Tính hiệu suất phản xạ tạo nên hh A.

b. Tính độ quý hiếm của a.

Lời giải:

a. Phương trình phản ứng:

C4H10tº, xt→ CH4 + C3H6

C4H10tº, xt→ C2H6 + C2H4

C4H10tº, xt→ H2 + C4H8

Số mol anken thu được: nanken= 35 - đôi mươi = 15mol

Số mol butan ban sơ là: nđ = nbutan = ns - nanken = 35 – 15 = đôi mươi mol

Hiệu suất cracking butan là H = (ns- nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%

b. Đốt cháy láo ăn ý A là nhóm chay butan:

C4H10 + 11/2O2 → 4CO2 + 5H2O

20                                80 mol

Vậy số mol CO2 chiếm được Lúc nhóm cháy láo ăn ý A là 80 mol

Bài 2: Craking m gam n-butan chiếm được ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan khồng hề bị craking. Đốt cháy trọn vẹn A chiếm được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

Lời giải:

nbutan = nH2O – nCO2 = 9/18 - 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1.58 = 5,8 gam

Quảng cáo

Bài 3: Crackinh propan chiếm được 67,2 lít (đktc) láo ăn ý X bao gồm H2, C3H6, CH4, C2H4, C3H8. Dẫn toàn cỗ X vào trong bình đựng hỗn hợp Br2 dư thì thấy đem 160 gam brom phản xạ (biết rằng chỉ mất C2H4, C3H6 phản xạ với Br2 và đều theo dõi tỉ trọng số mol 1:1). Vậy % propan tiếp tục phản xạ là:

Lời giải:

nX = 67,2/22,4 = 3 mol; nanken = nBr2 = 160/160 = 1 mol; npropan = 3-1 = 2 mol; H = (3-2)/2.100% = 50%

Bài 4: Đề hidro hóa láo ăn ý A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10. Sau một thời hạn chiếm được láo ăn ý khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hiadro hóa là:

Lời giải:

MA/MB = 1,75 ⇒ H = (MA- MB)/MB .100% = (1,75-1)/1 .100% = 75%

Bài 5: Một láo ăn ý X bao gồm nhị ankan A, B đồng đẳng tiếp đến. Crackinh 11,2 lít (đktc) láo ăn ý X chiếm được 22,4 lít láo ăn ý Y (đktc) bao gồm ankan, anken và H2, tỉ khối tương đối của Yđối với H2 là 8,2. Vậy công thức phân tử và số mol của A, B thứu tự là:

Lời giải:

MY/MX = nX/nY = 50% ; MY = 8,2.2 = 16,4; MX = 16,4.2 = 32,8 = 14ntb + 2 ⇒ ntb = 2,2

CTPT của A và B thứu tự là: C2H6 ; C3H8; nA/nB = 4/1 = 0,4/0,1

B. Bài luyện trắc nghiệm

Bài 1: Khi crackinh trọn vẹn nhân tiện tích ankan X chiếm được thân phụ thể tích láo ăn ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi vì 12. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.        B. C3H8.        C. C4H10.        D. C5H12.

Lời giải:

Đáp án: D

Nhận xét: Trong phản xạ cacking M(trước) = M(sau).

Vậy: M(X) = 3M(Y). d(Y/H2) = 12 ⇒ M(Y) = 24 ⇒ M(X) = 72.

Bài 2: Craking 8,8 gam propan chiếm được láo ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan khồng hề bị craking. sành hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử tầm của A là:

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nước đậu đen rang hàng ngày?

A. 39,6.        B. 23,16.        C. 2,315.        D. 3,96.

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: a = 0.18, b = 0.02 (a là số mol C3H8 phản xạ, b là số mol C3H8dư).

số mol A = 2a + b = 0.38

Mtb = 8.8/0.38 = 23.16

Quảng cáo

Bài 3: Craking 2,24 lít butan chiếm được láo ăn ý A bao gồm H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6 C3H6, C4H8, C4H10. Hỗn ăn ý khí A phản xạ vừa vặn đầy đủ với 100 ml hỗn hợp Br2 0,2 M. Hiệu suất phản xạ cracking butan là:

A. 80%.        B. 75%.        C. 25%.        D. 20%.

Lời giải:

Đáp án: D

nanken = nBr2 = 0,02 mol; nbutan = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nA = 0,1 + 0,02 = 0,12 mol;

H = (0,12-0,1)/0,1=20%

Bài 4: Crackinh 8,8 gam propan chiếm được hh A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan khồng hề bị crackinh. sành % propan phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử tầm của A là:

A. 39,6        B. 23,16        C. 2,315        D. 3,96.

Lời giải:

Đáp án: B

npropan = 8,8/44 = 0,2 mol; H = (nA- npropan)/npropan .100% ⇒ nA = 0,38 mol ⇒ MA = 8,8/0,38 =23,16 g/mol

Bài 5: Khi crackinh trọn vẹn V lit ankan X chiếm được 3V lit hh Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi vì 12. CTPT của X là:

A. C6H14        B. C3H8        C. C4H10        D. C5H12

Lời giải:

Đáp án: D

VX/VY = nX/nY = 1/3 ; MY = 12.2 = 24; tớ đem nX/nY = MY/MX = 1/3 ⇒ MX = 24.3 = 72 ⇒ CTPT của X: C5H12

Bài 6: Khi crackinh trọn vẹn nhân tiện tích hexan (X) chiếm được tứ thể tích láo ăn ý Y(các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 bởi vì d. Giá trị của d là

A. 10,25        B. 10,5.        C. 10,75.        D. 9,5.

Lời giải:

Đáp án: C

VX/VY = nX/nY = 1/4; nX/nY = MY/MX = 1/4 ⇒ MY = 86/4 = 21,5 ; dY/H2 = 21,5/2 = 10,75

Bài 7: Nung một lượng butan vào phía trong bình kín (cố xúc tác mến hợp) chiếm được láo ăn ý X bao gồm ankan và anken. Tỉ khối của X đối với khí hiđro là 21,75. Thành phần Tỷ Lệ thể tích của butan vô X là:

A. 25,00        B. 66,67        C. 50,00        D. 33,33.

Lời giải:

Đáp án: C

MX = 21,75.2 = 43,5. Chọn số mol láo ăn ý X là một mol

C4H10    →    CnH2n+2    +    CmH2m

a mol             a mol                 a mol

BTKL:

⇒ a = 1 – 0,75 = 0,25 mol ⇒ C4H10 còn dư: 0,75 – 0,25 = 0,5 mol

⇒ % thể tích C4H10 vô X là 50%

Bài 8: Craking 8,8 gam propan chiếm được láo ăn ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan khồng hề bị craking. sành hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử tầm của A là:

A. 39,6.        B. 23,16.        C. 2,315.        D. 3,96.

Lời giải:

Đáp án: B

Ta đem số mol hóa học thành phầm n sp = nC3H8 + 2.nC3H8 phản ứng = 0,02 + 2.0,18 = 0,38⇒ M = 8,8 : 0,38 = 23,16

Bài giảng: Phương pháp giải Việc cracking ankan - Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những dạng bài bác luyện Hóa học tập lớp 11 đem vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Lý thuyết Ankan
  • Lý thuyết Xicloankan
  • Dạng 1: Dạng bài bác luyện về đồng phân, gọi thương hiệu Ankan, Xicloankan
  • Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
  • Dạng 3: Phản ứng lão hóa ankan
  • Dạng 5: Các dạng bài bác luyện về Xicloankan

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


hidrocacbon-no.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: Uống nước rau mùi có tác dụng gì?