đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol

Câu hỏi:

23/10/2019 72,854

Bạn đang xem: đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 quánh thực hiện xúc tác) cho tới Lúc phản xạ đạt cho tới tình trạng thăng bằng, chiếm được 11 gam este. Hiệu suất của phản xạ este hóa là

B. 62,5%

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

CH3COOH + C2H5OH H+,  t° CH3COOC2H5 + H2O

\({n_{C{H_3}COOH}} = \frac{{12}}{{60}} = 0,2\,\,mol\)

\({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{13,8}}{{46}}\) = 0,3 mol

Có: 0,2 mol axit < 0,3 mol ancol 

→ axit “ít dư” rộng lớn đối với ancol.

→ Hiệu suất phản xạ tính theo đòi axit.

→ \({n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}}\)lý thuyết = \({n_{C{H_3}COOH}}\) = 0,2 mol

H% = \(\frac{{11}}{{88.0,2}} = 62,5\% \)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức phân tử công cộng của axit ko no 1 links C=C, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)

B. CnH2nO2 (n ≥ 3)

C. CnH2n+2O2 (n ≥ 3)

D. CnH2nO2 (n ≥ 2)

Câu 2:

Cho những hóa học sau: CH3-O-CHO, HCOOH, CH3COOCH3, C6H5OH (phenol). Tổng số hóa học hoàn toàn có thể tính năng với hỗn hợp NaOH là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Trung hòa 6 gam axit cacboxylic đơn chức X vày hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ chiếm được 8,2 gam muối hạt. Công thức phân tử của X là?

A.

Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

B.

C.

D.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 5,8 gam anđehit X chiếm được 5,4 gam H2O và 6,72 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C4H8O

B. C3H6O

C. C2H4O

D. C4H6O2

Câu 5:

Cho 7,4 gam láo lếu phù hợp anđehit đơn chức phản xạ với AgNO3/NH3 chiếm được 64,8 gam Ag. tường nhị anđehit đem số mol cân nhau. Công thức của nhị anđehit là

A. HCHO và C2H5CHO

B. CH3CHO và C2H5CO

C. HCHO và CH3CHO

D. HCHO và C2H3CHO

Câu 6:

Sắp xếp những hóa học tại đây theo đòi tách dần dần nhiệt độ phỏng sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

A. (3) > (5) > (1) > (2) > (4)

B. (3) > (1) > (5) > (4) > (2)

C. (1) > (3) > (4) > (5) > (2)

D. (3) > (1) > (4) > (5) > (2)