fe tác dụng với hcl

Phản ứng Fe + HCl hoặc Fe rời khỏi FeCl2 hoặc HCl rời khỏi FeCl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ thế đã và đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích tập dượt với tương quan về Fe với điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: fe tác dụng với hcl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Quảng cáo

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe ứng dụng với HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác ấn định những vẹn toàn tử với sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ bại xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+H+1ClFe+2Cl2+H20

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: HCl.

Bước 2: Biểu trình diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: 2H +1+ 2eH20

Bước 3: Tìm thông số phù hợp cho tới hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2e2H +1+ 2eH20

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số vẹn toàn tử của những yếu tố ở nhị vế.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2. Điều khiếu nại nhằm Fe ứng dụng với HCl

Phản ứng thân ái Fe và axit clohiđric ra mắt ngay lập tức ĐK thông thường.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp HCl nhập ống thử vẫn nhằm sẵn miếng Fe.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Sắt tan dần dần nhập hỗn hợp, bên cạnh đó hỗn hợp được màu sắc xanh rì nhạt nhẽo xuất hiện

5. Tính hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại với tính khử tầm. Khi ứng dụng với hóa học lão hóa yếu hèn, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2+ 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe rời khỏi FeCl2 | HCl rời khỏi FeCl2

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

Quảng cáo

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, giải tỏa H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 quánh rét, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko giải tỏa H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động vì như thế những axit HNO3 quánh, nguội và H2SO4 quánh, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe hoàn toàn có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập trong trẻo sản phẩm năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, kế tiếp với phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao, Fe khử tương đối nước tạo nên H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Quảng cáo

Fe + HCl → FeCl2 + H2 | Fe rời khỏi FeCl2 | HCl rời khỏi FeCl2

6. Bài tập dượt liên quan

Câu 1:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z một vừa hai phải với tính khử một vừa hai phải với tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z theo thứ tự là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học với số lão hóa vì như thế 0 → với khả nhượng bộ 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ với kỹ năng nhượng bộ 1e nhằm trở thành Fe3+ → với tính khử

Fe2+ với kỹ năng nhận 2e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → với tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất kỹ năng nhận 1e nhằm trở nên Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở thành Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 2: Để pha chế Fe(NO3)2 tớ hoàn toàn có thể người sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 3: Chia bột sắt kẽm kim loại X trở thành 2 phần. Phần một cho tới ứng dụng với Cl2 tạo nên muối hạt Y. Phần nhị cho tới ứng dụng với hỗn hợp HCl tạo nên muối hạt Z. Cho sắt kẽm kim loại X ứng dụng với muối hạt Y lại nhận được muối hạt Z. Kim loại X với thề thốt là

A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Kim loại X là Fe

Phần 1: 2Fe (X) + 3Cl2 t°2FeCl3 (Y)

Phần 2: Fe (X) + 2HCl → FeCl2 (Z) + H2

Fe (X) + 2FeCl3 (Y) → 3FeCl2 (Z)

Câu 4: Chất này sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở thành phù hợp hóa học Fe(II)?

Xem thêm: Bé 3 tháng tuổi mắc giang mai

A. Cl2 B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3D. hỗn hợp HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 5: Hòa tan 2,24 gam Fe vì như thế 300 ml hỗn hợp HCl 0,4 M , nhận được hỗn hợp X và khí H2. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập X, nhận được khí NO (sản phẩm khử độc nhất của <![if !vml]><![endif]>) và m gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là

A. 18,3. B. 8,61. C. 7,36. D. 9,15.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFe = 0,04 mol; nHCl = 0,3.0,4 = 0,12 mol

Fe + 2HClFeCl2+H20,04 0,08 0,04 mol

Dung dịch X gồm: HCl = 0,12 – 0,08 = 0,04 mol và FeCl2: 0,04 mol

Cho AgNO3 dư nhập X với phản ứng:

3Fe2++4H++NO33Fe3++NO+2H2O0,030,04mol

Fe2+ + Ag+ Ag+Fe3+(0,040,03) 0,01mol

Ag++ClAgCl 0,120,12mol

→ m = 0,01.108 + 0,12.143,5 = 18,3 gam.

Câu 6: Phát biểu này tại đây không đúng?

A.Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl tạo nên muối hạt sắt(II).

B.Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C.Kim loại Fe ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 quánh, nguội.

D.Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện nay tính khử.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. Đúng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. Đúng

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

C. Đúng. Fe ko phản xạ với H2SO4 đặcnguội, HNO3 quánh nguội.

D. Sai, ion Fe2+ tại mức lão hóa trung gian tham nên hoàn toàn có thể nhượng bộ hoặc nhận electron → thể hiện nay cả tính khử, cả tính lão hóa.

Câu 7: Ngâm một lá sắt kẽm kim loại với lượng 50g nhập hỗn hợp HCl. Sau Lúc nhận được 336ml H2 (đkc) thì lượng lá sắt kẽm kim loại hạn chế 1,68%. Kim loại bại là

A. ZnB. FeC. AlD. Ni

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khối lượng kim loại phản ứng là:

mKL = 1,68.50100 = 0,84 gam

nH2= 0,33622,4 = 0,015 mol

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

Số mol của M là:

nM = 2n.nH2= 2n.0,015 = 0,03n mol

→ MM = mMnM = 0,84 : 0,03n = 28n

Với n = 1 → MM = 28 loại

n = 2 → MM = 56 (Fe) Thỏa mãn

n = 3 → MM = 84 loại.

Vậy sắt kẽm kim loại cần thiết lần là Fe

Câu 8: Cho 11,2 gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư , nhận được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 9: Cho 10 gam lếu láo phù hợp X bao gồm Fe và Cu phản xạ với hỗn hợp HCl loãng dư, cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu nhập 10 gam lếu láo phù hợp X.

A. 5,6 gam B. 8,4 gam C. 2,8 gam D. 1,6 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án D

nH2= 0,15 mol

Chỉ với Fe phản xạ với hỗn hợp HCl

Bảo toàn electron tớ có:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,15 mol

→ mFe = 0,15.56 = 8,4 gam

→ mCu = 10 – 8,4 = 1,6 gam

Câu 10: Hòa tan 5,6g Fe vì như thế hỗn hợp HNO3 loãng (dư), sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn số mol electron

→ 3nFe = 3nNO → nNO = nFe = 0,1 → V = 2,24 lít

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp

Xem thêm: Nobel Y học vinh danh hai nhà nghiên cứu giúp phát triển vaccine COVID-19