feo + hno3 đặc nguội

FeO HNO3 quánh nóng

Bạn đang xem: feo + hno3 đặc nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn gửi cho tới độc giả phương trình phản xạ FeO tính năng HNO3 quánh giá vì thế cách thức thăng vì thế electron.

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt nội dung bên dưới đây:

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O

1. Phương trình phản xạ thân thiết FeO tính năng HNO3 quánh nóng 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2. Hướng dẫn thăng bằng phản xạ FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Dùng thăng vì thế electron

1 x

1 x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình tớ có: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ FeO HNO3 quánh nóng 

HNO3 quánh nóng

4. Tính hóa học của Fe (II) oxit FeO

4.1. Tính hóa học vật lí

FeO là hóa học rắn black color, không tồn tại vô đương nhiên.

Không tan nội địa.

4.2. Tính hóa học hóa học

Các hợp ý hóa học Fe (II) đối với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, vì thế trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường nhịn 1e trở nên ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính hóa học đặc thù của hợp ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các hợp ý hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên hợp ý hóa học Fe (III).

FeO là một trong oxit bazơ, ngoại giả, vì thế với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian giảo => FeO với tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong oxit bazơ:

+ Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO \overset{t^{o} }{\rightarrow}Fe + CO2

3FeO + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

A. Dung dịch color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi đưa thanh lịch color vàng

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4+ 8H2O

B. hỗn hợp chuyến kể từ white color xanh rớt thanh lịch color domain authority cam.

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

C. Mất color hỗn hợp nước brom

2FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2H2SO4

D. FeSO4 ko phản xạ Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam láo hợp ý 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn tính năng trọn vẹn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Khối lượng muối bột nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp án

Đáp án D

nHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo lăm le luật bảo toàn khối lượng

mhỗn hợp + maxit = mmuối + mhidro

=> mmuối = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa chấp láo hợp ý 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl với tài năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,trăng tròn gam

D. 3,64 gam

Xem đáp án

Đáp án D 

Theo đề bài bác lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ nhận được muối bột Fe (II)

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,045 0,15 0,03 mol

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

0,005 ← 0,01 mol

Fe + 2H+ → Fe2+ + H2

0,015 ← (0,15 - 4.0,03)

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

mFe = 3,64 gam

Câu 4. Dãy những hóa học này tại đây tính năng với HNO3 quánh giá đều xẩy ra phản xạ lão hóa khử là

A. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3

B. Fe, FeO, Fe(NO3)2, FeCO3

C. Fe, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3

D. Fe, FeO, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

Xem đáp án

Đáp án C

Phản ứng lão hóa khử xẩy ra Khi Fe vô hợp ý hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

Mà vô Fe(OH)3 , Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3 sắt với số lão hóa +3 => A, C, D sai

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(NO3)2 + 2 HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

3 FeCO3 + 10 HNO3 → 3 Fe(NO3)3 + 3 CO2 + NO + 5 H2O

Câu 5. Hòa tan láo hợp ý tía sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu vì thế hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hóa học rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản xạ chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Sau phản xạ còn Cu dư, minh chứng HNO3 phản ứng không còn.

Phương trình phản xạ minh họa

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Xem thêm: 3 lý do vì sao nấm được ví 'bổ ngang thịt'

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 6. Cách này tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vô không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng  minh họa

Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 (500oC)

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

Quy thay đổi trở nên 2,8 gam ( Fe: x mol và O: nó mol )

Sơ loại hợp ý thức:

2Fe → Fe2O3

Ta có:

nFe = 2nFe2O3 = 2.3/160 = 0,0375 mol

=> nO (oxit) = ( 2,8 – 0,0375.56 )/ 16 = 0,04375 mol

=> nHCl pứ = 2nO (oxit) = 0,0875 mol

=>V = 87,5 ml

Câu 8. Phản ứng này tại đây ko dẫn đến muối bột Fe (III)?

A. Fe2O3 tính năng với hỗn hợp HCl đặc

B. Fe(OH)3 tính năng với hỗn hợp H2SO4

C. Fe dư tính năng với hỗn hợp HNO3 quánh nguội

D. FeO tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng (dư).

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Fe bị thụ động vô HNO3 quánh nguội

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Câu 9. Thổi láo hợp ý khí CO và H2 trải qua x gam láo hợp ý bao gồm CuO và Fe3O4 với tỉ trọng mol 1:2, sau phản xạ nhận được nó gam hóa học rắn X. Hòa tan trọn vẹn b gam X vì thế hỗn hợp HNO3 loãng dư, nhận được hỗn hợp Y (không chứa chấp ion Fe2+). Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 41 gam muối bột khan. Giá trị của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

Xem đáp án

Đáp án A

nCu = a mol;

nFe3O4 = 2a mol;

→ nCu(NO3)2 = a; nFe(NO3)3 = 6a mol

mmuối = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)3

→ 188a + 242.6a = 41 → a = 0,025 mol

→ x = 0,025.80 + 0,025.2.232 = 13,6 gam.

Câu 10. Thêm bột Fe (dư) vô những hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3(loãng), H2SO4 (đặc nóng). Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống phản xạ dẫn đến muối bột Fe(II) là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem đáp án

Đáp án C

Nhúng 1 lá Fe nhỏ vô hỗn hợp chứa chấp 1 trong số hóa học sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3.

• Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

• Fe + AlCl3 → ko phản xạ.

• Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

• Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb↓

• Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

• Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe dư + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

• 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Fe dư + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

→ Số tình huống tạo ra muối bột Fe(II) là 6

Câu 11. Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp FeSO4 đã và đang được axit hóa vì thế H2SO4 vô hỗn hợp KMnO4. Hiện tượng để ý được là

A. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần rồi đưa thanh lịch color vàng

B. hỗn hợp color tím hồng bị nhạt nhẽo dần dần cho tới ko màu

C. hỗn hợp color tím hồng bị đem dần dần thanh lịch nâu đỏ

D. color tím bị tổn thất tức thì. Sau cơ từ từ xuất hiện tại quay về trở nên hỗn hợp có màu sắc hồng

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

10FeSO4 + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + 8H2O + K2SO4.

Chú ý muối bột Fe2(SO4)3 và FeCl3 có màu sắc vàng

→ Đáp án A

Câu 12. Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu được chất rắn và dung dịch. Vậy vô dung dịch có các muối là:

A. Cu(NO3)2

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

C. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2

D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

Do sau phản ứng vẫn còn chất rắn nên Fe và Cu hoặc cả Fe và Cu đều còn. Khi Fe hoặc Cu còn thì Fe3+ đã chuyển hoàn toàn thành Fe2+.

Câu 13. Cho m gam láo hợp ý X bao gồm Fe, FeO vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), sau thời điểm kết cổ động phản xạ sinh rời khỏi 2,24 lít khí (đktc). Nếu mang đến láo hợp ý X phía trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết cổ động phản xạ sinh rời khỏi 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của m là

32

16,4

35

38

------------------------------

Hy vọng chung chúng ta học viên ghi chép và thăng bằng đúng chuẩn phản xạ lão hóa khử Khi mang đến FeO tính năng HNO3 quánh giá. Mời chúng ta xem thêm.

>> Mời chúng ta xem thêm tư liệu liên quan

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Gửi cho tới chúng ta phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn hoàn thành xong gửi cho tới chúng ta. Hy vọng tư liệu chung chúng ta biết phương pháp ghi chép và thăng bằng phương trình phản xạ, hiện tượng lạ sau phản xạ Khi mang đến Fe tính năng với HNO3 loãng dư.

Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một vài tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài bác tập luyện Hóa 12, Giải bài bác tập luyện Toán lớp 12, Giải bài bác tập luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu, đề đua tiên tiến nhất.

Xem thêm: Phòng khám ở TP.HCM ép bệnh nhân chuyển 29 triệu đồng ngay trên giường