h2sio3 đọc là gì

 • Bạn đang xem: h2sio3 đọc là gì

  Bảng tường trình hóa 8 bài xích thực hành thực tế 3

  Bảng tường trình hóa 8 bài xích thực hành thực tế 3 

  help bủ bro

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất?

  trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất 

  A khí cacbonic bởi 2 yếu tắc tạo ra là C, O

  B Than chì bởi vẹn toàn tố  C  tạo ra nên

  C Axit clohidric bởi 2 yếu tắc cấu trúc nên là H, C1

  D Nước bởi 2 yếu tắc cấu trúc nên H, O

  13/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xác toan CTHH và tính phân tử khối của ăn ý hóa học muối hạt sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác toan CTHH và tính phân tử khối của ăn ý hóa học muối hạt sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y, nhập cơ Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử đem nhập 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo vẹn toàn tử hoặc phân tử) đem nhập 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị diêm sinh nhập ăn ý hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị diêm sinh trong những ăn ý hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan công thức hoá học tập của ăn ý hóa học A

  Xác toan công thức hoá học tập của ăn ý hóa học A. tường nhập A đem 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ trọng lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học nhập phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. tường tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. tường tỉ khối A đối với khí hidro là 8 phen. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan bộ phận theo gót lượng của những yếu tắc đem nhập ăn ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác toan bộ phận theo gót lượng của những yếu tắc đem nhập ăn ý hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hỗn ăn ý A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn ăn ý A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học nhập A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi ra làm sao đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra bởi vì tỷ lệ lượng C bởi vì 75%, tỷ lệ lượng H bởi vì 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra bởi vì tỷ lệ lượng C bởi vì 75%, tỷ lệ lượng H bởi vì 25%, lượng mol của ăn ý hóa học bởi vì 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) lối nhập 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) lối nhập 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b) Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl nhập 200(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác toan chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b)Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo gót những sơ loại phản xạ sau

  Xem thêm: +14 lợi ích bất ngờ từ củ riềng

  Câu 1: Lập những PTHH theo gót những sơ loại phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của láo ăn ý khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo gót những sơ loại sau và cho thấy tỉ trọng số vẹn toàn tử, phân tử trong số những hóa học nhập phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.tường rằng X tạo ra bởi vì 75% lượng là C, còn sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ranh khiết và láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ranh khiết và láo ăn ý. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và ăn ý chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc mang đến công thức Ax,Bx? Lập CTHH của ăn ý hóa học theo gót hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân thiết lượng hóa học, bị tiêu diệt Khi A với Khi B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính mật độ mol những hóa học tan đem nhập hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi đưa đến b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi đưa đến b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo gót sơ loại phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài xích này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng vừa vặn đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo gót sơ loại phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác toan thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng ăn ý hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam láo ăn ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam láo ăn ý bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học nhập láo ăn ý thuở đầu.

  b) Tính lượng muối hạt tạo ra trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nhớ dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài xích này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari nhập hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: nhận ra không gian màu sắc h2,co2 Khi nhập nhị lọ riêng lẻ bị thất lạc nhãn bởi vì cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen nhóm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: Những bài thuốc hay từ hạt dưa hấu bạn nên biết