hỗn hợp x gồm c3h8 và c3h6

Câu hỏi:

18/06/2019 53,102

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm c3h8 và c3h6

Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so sánh với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được từng nào gam CO2 và từng nào gam H2O?

A. 33g và 17,1g

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án  A

Hướng dẫn

C3H6  + 9/2O2 → 3CO2 + 3H2O

C3H8  + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

nX  = 0,25 mol => nCO2 = 0,25.3 = 0,75 mol; mCO2 = 0,75.44 = 33 gam

mX = mC + mH

<=> 21,8.2.0,25 = 0,75.12 + 2.nH2O

=> nH2O = 0,95mol

mH2O = 18.0,95 = 17,1 gam

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn ăn ý khí X bao gồm H2 và C2H4 với tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt Ni nung rét, chiếm được láo lếu ăn ý khí Y với tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Câu 2:

Hiện ni PVC được pha trộn theo đòi sơ đồ vật sau:  C2H4 → CH2ClCH2Cl →  C2H3Cl →  PVC. Nếu hiệu suất toàn cỗ quy trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần thiết dùng để làm phát hành 5000kg PVC là:

A. 280kg

B. 1792kg

C. 2800kg

D. 179,2kg

Câu 3:

Dẫn 0,2 mol một olefin A qua quýt hỗn hợp brom dư, lượng bình sau phản xạ tăng 5,6 gam.Vậy công thức phân tử của A là:

A. C2H4

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?

B. C3H6

C. C4H8

D. C5H10

Câu 4:

Hỗn ăn ý khí X bao gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X đối với H2 vì như thế 11,25. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít X, chiếm được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken theo thứ tự là:

A. CH4 và C2H4

B. C2H6 và C2H4

C. CH4 và C3H6

D. CH4 và C4H8

Câu 5:

Oxi hoá etilen vì như thế hỗn hợp KMnO4 chiếm được thành phầm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH

B. C2H5OH, MnO2, KOH

C. K2CO3, H2O, MnO2

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2

Câu 6:

Hỗn ăn ý bao gồm hiđrocacbon X và oxi với tỉ lệ thành phần số mol ứng là 1:10. Đốt cháy trọn vẹn láo lếu ăn ý bên trên chiếm được láo lếu ăn ý khí Y. Cho Y qua quýt hỗn hợp H2SO4 đặc, chiếm được láo lếu ăn ý khí Z với tỉ khối so với hiđro vì như thế 19. Công thức phân tử của X là :

A. C3H8

B. C3H6

C. C4H8

D. C3H4