kalo2 có kết tủa không

TRẢ LỜI

` KAlO_2` ko cần là kết tủa nhưng mà là một trong những muối bột tan @!!!!!!!!!!!!

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

Xem tăng (4)

avatar

KAlO2 là hóa học ko kết tủa chính vì nó tan nhập nước

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote