lưu hóa cao su buna thu được cao su buna s

Câu hỏi:

01/04/2023 360

Bạn đang xem: lưu hóa cao su buna thu được cao su buna s

Cho những tuyên bố sau:

(a) Lưu hóa cao su thiên nhiên buna chiếm được cao su thiên nhiên buna-S.

(b) Dung dịch alanin ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

(c) Xenlulozơ thủy phân được vô hỗn hợp kiềm, đun rét.

(d) Dầu dừa, dầu vừng và dầu hỏa đều sở hữu bộ phận đó là hóa học rộng lớn.

(e) Lực bazơ được bố trí bám theo trật tự hạn chế dần: metylamin, amoniac, anilin.

Số tuyên bố chính là

A. 2.                          

Đáp án chủ yếu xác

B. 4.                          

C. 3.                          

(a) Sai, buna-S pha chế kể từ đồng trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2.

(b) Đúng, alanin là CH3-CH(NH2)-COOH nên hỗn hợp với môi trường xung quanh trung tính.

(c) Sai, xenlulozơ thủy phân vô axit, không trở nên thủy phân vô kiềm.

(d) Sai, dầu dừa, dầu vừng với bộ phận đó là hóa học rộng lớn, còn dầu hỏa chứa chấp đa phần những hiđrocacbon.

(e) Đúng, gốc no tăng cao tính bazơ, gốc thơm phức thực hiện hạn chế tính bazơ nên CH3NH2 > HNH2 > C6H5NH2

Chọn A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol este X mạch hở với công thức phân tử C5H8O2 vô hỗn hợp NaOH đun rét, chiếm được ancol Y và 9,4 gam muối hạt cacboxylat. Công thức của Y là

A. C3H5OH.              

B. CH3OH.                

C. C3H7OH.              

D. C2H5OH.

Câu 2:

Thủy phân trọn vẹn este X nhì chức mạch hở vô hỗn hợp NaOH đun rét chiếm được muối hạt Y (C3H2O4Na2) và metanol. Công thức phân tử của X là

A. C6H10O4.              

B. C4H6O4.                

C. C5H8O4.                

D. C5H6O4.

Xem thêm: Tác dụng của khoai lang mật với sức khoẻ

Câu 3:

Peptit X với công thức cấu trúc như sau:

Peptit X với công thức cấu trúc như sau:   Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X vô hỗn hợp KOH (ảnh 1)

Thủy phân trọn vẹn 0,1 mol X vô hỗn hợp KOH dư đun rét, sau phản xạ chiếm được m gam láo hợp ý muối hạt của những amino axit. Giá trị của m là

A. 45,2.                     

B. 38,4.                     

C. 39,9.                     

D. 46,3.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo hợp ý X bao gồm axit oleic và triolein chiếm được CO2 và H2O, vô tê liệt số mol CO2 nhiều hơn nữa số mol H2O là 0,84 mol. Khi cho tới m gam X tính năng với hỗn hợp Br2 dư thì với tối nhiều 0,6 mol Br2 phản xạ. Mặt không giống, thủy phân trọn vẹn m gam X vô hỗn hợp NaOH chiếm được muối hạt và x gam glixerol. Giá trị của x là

A. 16,56.                   

B. 11,04.                   

C. 22,08.                   

D. 33,12.

Câu 5:

Thực hiện nay phản xạ este hóa thân ái axit axetic với etanol (xúc tác H2SO4 đặc, t°) chiếm được este ứng với công thức là

A. CH3COOCH3.      

B. C2H3COOC2H5.    

C. C2H5COOCH3.     

D. CH3COOC2H5.

Câu 6:

Thủy phân trọn vẹn m gam láo hợp ý X bao gồm nhì este với công thức phân tử C3H6O2 vô hỗn hợp NaOH đun rét (phản ứng một vừa hai phải đủ), chiếm được láo hợp ý nhì ancol và m gam láo hợp ý Y bao gồm nhì muối hạt. Tỉ lệ mol của nhì este vô láo hợp ý X là

A. 4 : 5.                     

B. 1 : 2.                     

C. 3 : 4.                    

D. 2 : 3.