m của agno3

 • Bạn đang xem: m của agno3

  Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3

  Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3 

  help u bro

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Trong những hóa học tại đây hóa học này là đơn chất?

  trong những hóa học tại đây hóa học này là đơn chất 

  A khí cacbonic vì thế 2 nhân tố tạo thành là C, O

  B Than chì vì thế vẹn toàn tố  C  tạo nên nên

  C Axit clohidric vì thế 2 nhân tố kết cấu nên là H, C1

  D Nước vì thế 2 nhân tố kết cấu nên H, O

  13/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xác quyết định CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối bột sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác quyết định CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối bột sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y, nhập bại liệt Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử đem nhập 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo vẹn toàn tử hoặc phân tử) đem nhập 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị diêm sinh nhập phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị diêm sinh trong số phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác quyết định công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A

  Xác quyết định công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A. lõi nhập A đem 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ trọng lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ trọng số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học nhập phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 phiên. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác quyết định bộ phận bám theo lượng của những nhân tố đem nhập phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác quyết định bộ phận bám theo lượng của những nhân tố đem nhập phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì chiếm được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học nhập A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài không gian. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo nên vị Xác Suất lượng C vị 75%, Xác Suất lượng H vị 25%

  Giúp với vội vàng ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên vị Xác Suất lượng C vị 75%, Xác Suất lượng H vị 25%, lượng mol của phù hợp hóa học vị 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng nhập 150(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng nhập 150(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl nhập 200(g) nước ở nhiệt độ chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác quyết định chừng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ chừng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH bám theo những sơ vật dụng phản xạ sau

  Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?

  Câu 1: Lập những PTHH bám theo những sơ vật dụng phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của láo phù hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH bám theo những sơ vật dụng sau và cho thấy thêm tỉ trọng số vẹn toàn tử, phân tử trong những hóa học nhập phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.lõi rằng X tạo nên vị 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na ứng dụng với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2

  Cho Na ứng dụng với H2O chiếm được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh anh khiết và láo hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh anh khiết và láo phù hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và phù hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của phù hợp hóa học bám theo hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân mật lượng hóa học, bị tiêu diệt Lúc A với Lúc B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn chiếm được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan đem nhập hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe đem chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) bám theo sơ vật dụng phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài bác này như này vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với cùng 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) bám theo sơ vật dụng phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác quyết định thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng phù hợp hóa học tạo nên thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam láo phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ chiếm được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học nhập láo phù hợp thuở đầu.

  b) Tính lượng muối bột tạo nên trở nên.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài bác này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari nhập hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì chiếm được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho thấy thêm hóa học này là oxit axit, hóa học này là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết vội vàng ạ

   c1: nhận thấy không gian color h2,co2 Lúc nhập nhì lọ riêng không liên quan gì đến nhau bị thất lạc nhãn vị cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu nhen nhóm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học này còn dư?

  b) tính lượng nước tạo nên trở nên ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: Bé 3 tháng tuổi mắc giang mai