nahco3 + koh pt ion

Câu hỏi

người vô hình

Bạn đang xem: nahco3 + koh pt ion

16 mon 7 2021 khi 17:54

1)      Trong số những hóa học sau, những hóa học này hoàn toàn có thể phản xạ được cùng nhau NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2,

2)      Viết phương trình phản xạ bên dưới dạng phân tử và ion thu gọn gàng của hỗn hợp NaHCO3 với từng dung dịch: H2SO4 loãng, KOH, Ba(OH)2 dư.

Xem chi tiết

Lê Thị Thu Hằng

8 mon 11 2021 khi 17:10

Hãy phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn gàng những phản xạ sau:

1) HNO3 + NaHCO3 →

2) Al(OH)3 + HCl →

3) Zn(OH)2 + HCl →

4) Zn(OH)2 + NaOH →

5) KOH + KHCO3 →

6) NaOH + KHCO3 →

7) H3PO4 + AgNO3 →

Xem chi tiết

xữ nữ giới của tôi

7 mon 11 2017 khi 18:41

Viết pt phân tử và pt ion rút gọn gàng

NaHCO3 + Ba (OH)2

NaHCO3 + KOH

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Cho những phản xạ hoá học tập sau: (1) Ca(HCO3) + NaOH → ; (2) NaHCO3 + Ca(OH)2 → ; (3) NaHCO3 + HCl → (4) NaHCO3 + KOH → ; (5) KHCO3 + NaOH → ; (6) NH4HCO3 + NaOH → Các phản xạ đều phải sở hữu và một phương trình ion rút gọn: HCO3- + OH- → CO32- + H2O là A. (4), (5), (6). B. (4), (5). C. (1), (2), (6). D. (1), (3), (5).

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

27 mon 3 2018 khi 16:22

Xem thêm: Lý do bạn nên ăn một quả chuối mỗi ngày

Cho những phản xạ sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy thêm với từng nào phản xạ với phương trình ion thu gọn gàng là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Cho những phản xạ sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy thêm với từng nào phản xạ với phương trình ion thu gọn gàng là: OH- + HCO3- →  CO32- + H2O A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

4 mon 11 2018 khi 14:21

Cho những phản xạ sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy thêm với từng nào phản xạ với phương trình ion thu gọn gàng là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

29 mon 5 2019 khi 12:47

Cho những phản xạ sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy thêm với từng nào phản xạ với phương trình ion thu gọn gàng là: OH- + HCO3- →  CO32- + H2O A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

Cho những phản xạ sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho thấy thêm với từng nào phản xạ với phương trình ion thu gọn gàng là: OH- + HCO3- → CO32- + H2O A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Hoàng Nam

28 mon 8 2018 khi 12:00

Cho những phản xạ sau: ( 1 )   N a H C O 3   +   N a O H ;     ( 2 )   N a O H   +   B a ( H C O 3 ) 2 ;       3...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên uống nước đậu xanh?