nung kmno4

Bạn đang xem: nung kmno4

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Đáp án:

b) 474 g

Giải quí công việc giải:

a)

$2KMnO_4\xrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

b)

$n_{O_2}=\dfrac{33,6}{22,4}=1,5\ mol$

$\text{Theo PTHH: Cứ 1 mol $O_2$ nhớ dùng 2 mol $KMnO_4$}$

$\text{$\hspace{0,5cm}$Vậy cứ 1,5 mol $O_2$ -------------(2.1,5) mol $KMnO_4$}$

$→n_{KMnO_4}=3\ mol$

$→m_{KMnO_4}=3x158=474\ g$

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: Vi khuẩn Salmonella có trong thị heo xíu của bánh mì Phượng nguy hiểm thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star