propilen + hbr

Phản ứng C3H6 + HBr hoặc CH2=CH–CH3 + HBr hoặc CH2=CH–CH3 rời khỏi CH3-CHBr–CH3 nằm trong loại phản xạ nằm trong đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác luyện sở hữu tương quan về C3H6 sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: propilen + hbr

CH2=CH–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH3

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ propilen ứng dụng với HBr

CH2 = CH – CH3 + HBr → CH3 – CHBr – CH3

Phản ứng này nằm trong loại phản xạ nằm trong.

2. Hiện tượng của phản xạ propilen ứng dụng với HBr

- Tạo hỗn hợp ko color, không tồn tại kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp brom.

3. Cách tổ chức phản xạ propilen ứng dụng với HBr

- Sục khí propilen vô ống thử chứa chấp sẵn hỗn hợp HBr.

4. Mở rộng lớn về phản ứng nằm trong của anken

a) Phản ứng nằm trong hiđro (Phản ứng hiđro hoá)

          CH2 = CH2 + H2 Ni,to CH3 – CH3

b) Phản ứng nằm trong halogen (Phản ứng halogen hoá)

- Anken làm mất đi color của hỗn hợp brom.

→ Phản ứng này dùng làm phân biệt anken.

Thí dụ:

          CH2 = CH2 + Br2 → Br–CH2–CH2–Br

c) Phản ứng nằm trong HX (X là OH, Cl, Br,…)

Cộng nước

Thí dụ:

Quảng cáo

          CH2 = CH2 + H – OH H+,to CH3 – CH2 – OH

Cộng axit HX

Thí dụ:

CH2 = CH2 + HCl → CH3 – CH2 – Cl

- Đối với những anken sở hữu cấu trúc ko đối xứng Lúc ứng dụng với HX rất có thể sinh rời khỏi lếu ăn ý nhì thành phầm.

Thí dụ:

C3H6 + HBr | CH2=CH–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH3 | CH2=CH–CH3 rời khỏi CH3-CHBr–CH3

* Quy tắc Mac-côp-nhi-côp: Trong phản xạ nằm trong HX (axit hoặc nước) vô link C = C của anken, H (phần đem năng lượng điện dương) nằm trong vô C đem nhiều H rộng lớn, X (hay phần đem năng lượng điện âm) nằm trong vô C đem không nhiều H rộng lớn.

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đuổi tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhì thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en                 B. etilen                      C. but-2-en.                     D. propilen

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Quảng cáo

X + Br2 → Y (CxHyBr2)

80.2MY .100 = 74,08%

→ MY = 216 → MX = 216 – 160 = 56 (C4H8)

Câu 2: Phản ứng của but-1-en với HCl mang lại thành phầm chủ yếu là:

A. 1-clobutan                           B. 2-clobuten                

C. 2-clobutan                           D. 1-clobuten

Hướng dẫn giải

Đáp án C

CH2=CH-CH2-CH3 + HCl → CH3=CHCl-CH2-CH3 (sản phẩm chính)

Theo quy tắc nằm trong Mac-côp-nhi-côp: Trong phản xạ nằm trong HX vô link song, nguyên vẹn tử H đa phần nằm trong vô nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp rộng lớn (có nhiều H hơn), nguyên vẹn tử hoặc group nguyên vẹn tử X nằm trong vô nguyên vẹn tử cacbon bậc cao hơn nữa (có không nhiều H hơn).

Câu 3: Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo đuổi tỷ trọng mol 1 : 1 tạo ra thành phầm sở hữu bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A. C4H8                       B. C3H6                       C. C3H8                            D. C2H4

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Quảng cáo

X + HCl → Y (CxHyCl)

35,5MY.100=45,223% → MY = 78,5

→ MX = 78,5 – 36,5 = 42 (C3H6)

Câu 4: Hiđrocacbon nào là tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en                               B. Butan                      

C. But-2-en                               D. 2-metylpropen

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CH2 = CH – CH2 – CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr – CH2 – CH3

Xem thêm: Thắt ống dẫn tinh có làm đàn ông trở nên nữ tính?

(But – 1 – en)                                     (1,2 – đibrombutan)    

Câu 5: Dẫn kể từ từ 6,72 lít (đktc) lếu ăn ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Phần Trăm theo đuổi thể tích của etilen vô X là

A. 50,00%                         B. 66,67%                    C. 57,14%                          D. 28,57%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

C2H4  :   x molC3H6:  y mol       x  +  y  =  6,7222,428x  +  42y  =  9,8        x  =  0,2y  =  0,1

%VC2H4 = 0,20,2+0,1 .100 = 66,67%

Câu 6: Hỗn ăn ý X bao gồm H2 và C2H4 sở hữu tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua loa Ni nung rét, chiếm được lếu ăn ý khí Y sở hữu lượng đối với He là 5. Hiệu suất của phẩn ứng hiđro hóa là

A. 20%                             B. 25%                           C. 50%                       D. 40%

Hướng dẫn giải

Đáp án C

MX = 3,75.4 = 15 (g/mol); MY = 5.4 = trăng tròn (g/mol)

Chọn 1 mol lếu ăn ý X

nC2H4+nH2=128.nC2H4+2nH2=15 → nC2H4=0,5nH2=0,5

Đặt số mol H2 phản xạ là a mol

C2H4 + H2  → C2H6

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

mX = mY → 15.1 = trăng tròn.nY → nY = 0,75 mol

Số mol lếu ăn ý rời thông qua số mol H2 phản ứng

→ a = 1 – 0,75 = 0,25 mol

 → H% = 0,250,5.100 = 50%

Câu 7: Anken X ăn ý nước tạo ra trở nên 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en                                               B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-1-en                                               D. 2-etylpent-2-en

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CH3CH=C(C2H5)CH2CH3 + H2O t°,  xt CH3CH2C(OH)(C2H5)CH2CH3

(3-etylpent-2-en)

Câu 8: Cho 5,6 lít (đktc) lếu ăn ý X bao gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lên đường thiệt chậm rãi qua loa hỗn hợp Br2 dư. Sau phản xạ thấy sở hữu 24 gam Br2 nhập cuộc phản xạ, lượng bình brom tăng 6,3 gam và sở hữu 2,24 lít (đktc) khí bay thoát khỏi bình. tường tỉ khối của X đối với H là 18,6. Hai hiđrocacbon vô X là:

A. CH4 và C3H6.                                B. C2H6 và C4H8            

C. C3H6 và C2H6                                D. C2H4 và C3H8.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Có khí bay thoát khỏi bình brom chứng minh lếu ăn ý chứa chấp 1 ankan + 1 hiđrocacbon ko no.

nhỗn hợp = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

nankan = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nhiđrocacbon ko no = nhỗn hợp – nankan = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol

 = 0,15 mol = nhiđrocacbon ko no → hiđrocacbon ko no là anken

Manken = 6,3 : 0,15 = 42 gam → C3H6

Mhỗn hợp = 37,2g → mhỗn hợp  = 37,2.0,25 = 9,3 gam

→ mankan = 3g →Mankan = 30g → C2H6

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 10 ml hiđrocacbon X mạch hở chiếm được 40 ml CO2 ở nằm trong ĐK sức nóng chừng, áp suất. tường X sở hữu kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp brom và sở hữu cấu trúc mạch phân nhánh. CTCT của X là:

A. (CH3)2C=CH2                               B. CH3C=C(CH3)2

C. CH2=CH(CH2)2CH3                      D. CH3CH=CHCH3.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

10 ml X → 40 ml CO2

Số C vô X = VCO2VX = 4

X sở hữu 4C, phối hợp X ko no (mất color hỗn hợp Br2) và mạch nhánh

X chỉ rất có thể là (CH3)2C=CH2

Câu 10: Cho một lếu ăn ý bao gồm những anken ở thể khí bên trên sức nóng chừng chống nhập cuộc phản xạ nằm trong nước. Số ancol tối nhiều được tạo ra trở nên là:

A. 4             B. 5                      C. 6                      D. 7

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Có 3 anken ở thể khí bên trên sức nóng chừng phòng: C2H4 (tạo 1 ancol), C3H6 (tạo 2 ancol) và C4H8 (tạo 4 ancol ứng với 2 CTCT anken).

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH3-CH=CH2 + H2 → CH3–CH2–CH3
 • CH2=CH–CH3 + Br2 → CH2Br–CHBr–CH3
 • CH2=CH–CH3 + Cl2 → CH2Cl–CHCl– CH3
 • CH2=CH–CH3 + HCl → CH3–CHCl–CH3
 • CH2=CH–CH3 + H2O → CH3-CHOH–CH3
 • CH2=CH–CH3 + H2SO4 → CH3–CHOSO3H–CH3
 • nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3) -)n
 • 2C3H6 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O
 • 3CH2=CH–CH3 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2–CH(OH)– CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-anken.jsp

Xem thêm: Nghiện game, tiến sĩ lương nghìn USD mất trắng sự nghiệp, nhập viện tâm thần