số phân tử của 16 gam khí oxi là

Câu 1: Hãy cho thấy 3,01.1024 phân tử oxi nặng trĩu từng nào gam? (lấy NA = 6,02.1023)

Bạn đang xem: số phân tử của 16 gam khí oxi là

A. 120g.          B. 140g.          C. 160g.          D. 150g.

Câu 2: Đốt cháy 3,1 gam photpho vào trong bình chứa chấp 5 gam oxi. Sau phản xạ hóa học này còn dư?

            A. Oxi.                                                B. Photpho.     C. Hai hóa học vừa vặn không còn.                D. Không xác lập được.

Câu 3: Chọn tuyên bố ko đúng:    A. Oxi là phi kim hoạt động và sinh hoạt chất hóa học cực mạnh, nhất là ở nhiệt độ phỏng cao.

            B. Oxi tạo ra oxit axit với đa số sắt kẽm kim loại.      C. Oxi không tồn tại mùi hương và vị.    D. Oxi quan trọng cho việc sinh sống.

Câu 4: Cho phản ứng:  C  +  O2   CO2. Phản ứng bên trên là:      A. Phản ứng chất hóa học.             B. Phản ứng lan nhiệt độ.

            C. Phản ứng lão hóa – khử.    D. Cả A, B, C đều đích.

Câu 5: Quá trình này tiếp sau đây ko thực hiện tách oxi vô ko khí?

            A. Sự han của những đồ dùng vày Fe.   B. Sự cháy của phàn nàn, củi, bếp gas.

            C. Sự quang đãng phù hợp của cây trái.                      D. Sự thở của động vật hoang dã.

Câu 6: Dãy oxit này với toàn bộ những oxit đều thuộc tính được với nước (ở 20oC)?A. SO3, CaO, CuO, Fe2O3.   

B. SO3, Na2O, CaO, P2O5.      C. ZnO, CO2, SiO2, PbO.        D. SO2, Al2O3, HgO, K2O.

Câu 7: Một phù hợp hóa học với bộ phận % bám theo lượng (trong 1 mol phù hợp chất) là: 35,97% S, 62,92% O và 1,13% H. Hợp hóa học này còn có công thức hóa học:            A. H2SO3.        B. H2SO4.            C. H2S2O7.      D. H2S2O8.

Câu 8: Điều chế khí oxi vô chống thử nghiệm kể từ những hóa học KMnO4, KClO3, NaNO3, H2O2 (số mol từng hóa học vày nhau), lượng oxi thu được không ít nhất từ:     A. KMnO4.      B. KClO3.            C. NaNO3.       D. H­­­2O2.

Câu 9: Thể tích không gian cần thiết nhằm lão hóa trọn vẹn trăng tròn lít khí NO trở thành NO2 là (các thể tích đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất):          A. 10 lít.          B. 50 lít.          C. 60 lít.          D. 70 lít.

Câu 10: Dãy chỉ bao gồm những oxit axit là:           A. CO, CO2, MnO2, Al2O3, P2O5.    B. CO2, SO2, MnO2, SO3, P2O5.

            C. FeO, Mn2O7, SiO2, CaO, Fe2O3. D. Na2O, BaO, H2O, H2O2, ZnO.

Câu 11: Dãy chỉ bao gồm những oxit axit là:           A. CrO ; Al2O3 ; MgO ; Fe2O3.          B. CrO3 ; Fe3O4 ; CuO ; ZnO.

            C. Cr2O3 ; Cu2O ; SO3 ; CO2. D. CrO3 ; SO2 ; P2O5 ; Cl2O7.

Câu 12: Hợp hóa học này tại đây ko tồn tại?           A. BH3.                       B. NH3.                       C. H2S.                        D. HCl.

Câu 13: Một loại đồng oxit với bộ phận về lượng những nhân tố như sau: 8 phần là đồng và một phần là oxi. Công thức đồng oxit bên trên là: A. Cu2O.         B. CuO.           C. Cu2O3.            D. CuO3.

Câu 14: Dẫn V (lít) khí oxi vừa vặn đầy đủ qua quýt crom (II) hiđroxit với lộn nước, sau phản xạ nhận được 3,09 gam crom (III) hiđroxit. Giá trị V là:        A. 168 ml.       B. 0,168 l.       C. 0,093 l.            D. 93 ml.

Câu 15: Nhóm công thức trình diễn toàn oxit là:      A. CuO, HCl, SO3.                  B. CO2, SO2, MgO.                 

C. FeO, KCl, P2O5.                 D. N2O5, Al2O3, HNO3.

Câu 16: Đốt cháy trọn vẹn một lếu phù hợp khí bao gồm CO và H2 nhớ dùng 9,6 gam khí oxi. Khí sinh rời khỏi với 8,8 gam CO2. Thành phần xác suất bám theo lượng của CO và H2 vô lếu phù hợp lúc đầu theo thứ tự là:

            A. 12,5% và 87,5%.                B. 65% và 35%.                      C. 35% và 65%.                      D. 87,5% và 12,5%.

Câu 17: Oxit của một nhân tố với hóa trị III, vô cơ oxi cướp 30% về lượng. Công thức chất hóa học của oxit là:       

A. Fe2O3.         B. Al2O3.         C. Cr2O3.         D. N2O3.

Câu 18: Khối lượng (gam) và thể tích (lít) khí oxi đầy đủ dùng làm nhen cháy trọn vẹn 3 gam cacbon theo thứ tự là:

Xem thêm: Nguyên nhân khiến nhiều người ngộ độc sau tiệc Trung thu tại chung cư ở TP.HCM

            A. 5,6 và 8.     B. 8 và 5,6.      C. 6,4 và 4,48. D. 4,48 và 6,4.

Câu 19: Chất khử này tại đây không trở nên lão hóa tạo ra trở thành phù hợp hóa học của sắt kẽm kim loại cơ với số lão hóa cao hơn?

            A. FeS2.           B. CuO.           C. Fe3O4.         D. Cu2O.

Câu 20: Khi phân bỏ với xúc tác 122,5 gam kaliclorat, thể tích khí oxi nhận được sau thời điểm phân bỏ là:

            A. 48,0 lít.       B. 24,5 lít.       C. 67,2 lít.       D. 33,6 lít.

Câu 21: Quặng này tại đây nhiều Fe nhất?    A. Xiđerit.      B. Manhetit.    C. Hematit đỏ ối.            D. Pirit Fe.

Câu 22 Dùng không còn 5kg phàn nàn (chứa 90% cacbon, 10% tạp hóa học ko cháy) nhằm làm bếp. Thể tích của không gian (ở đktc) đang được dùng làm nhen cháy lượng phàn nàn bên trên là:           A. 4000 lít.      B. 4200 lít.          C. 4250 lít.      D. 4500 lít.

Câu 23Đốt cháy 15,5 gam photpho vô 11,2 lít khí oxi (ở đktc). Sau phản xạ thấy với m (gam) hóa học rắn. Giá trị m là:  

A. 28,4 gam.   B. 3,1 gam.      C. 19,3 gam.   D. 31,5 gam.

Câu 24Hiđroxit ứng với oxit Fe23 là:           A. Fe(OH)2.    B. Fe(OH)3.     C. H2FeO3.           D. HFeO2.

Câu 25Khối lượng kali clorat quan trọng dùng làm pha chế 48 gam khí oxi là:

            A. 122,5 gam. B. 122,5 kilogam.    C. 12,25 gam. D. 12,25 kilogam.

Câu 26Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần thiết dùng làm nhen cháy trọn vẹn 1kg phàn nàn đá chứa chấp 96% cacbon và 4% tạp hóa học ko cháy không giống.      A. 179,2 lít.     B. 17,92 lít.     C. 17920 lít.    D. 1792 lít.

Câu 27Đốt cháy trọn vẹn 21 gam một hình mẫu Fe ko tinh ranh khiết vô oxi dư người tao nhận được 23,2 gam oxit Fe kể từ Fe3O4. Độ tinh ranh khiết của hình mẫu đá đang được sử dụng là:      A. 60%.           B. 70%.                C. 80%.           D. 90%.

Câu 28Bình đựng gaz dùng làm làm bếp vô mái ấm gia đình với chứa chấp 13,05 butan ở thể lỏng tự được nén bên dưới áp suất cao. Thể tích không gian (ở đktc) quan trọng nhằm nhen cháy không còn lượng butan với vào trong bình là:

A. 163,8 lít.     B. 32,76 lít.     C. 16,38 lít.     D. 327,6 lít.

Câu 29: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ độ:      A. 183oC.        B. –183oC.      C. 196oC.        D. –196oC.

Câu 30: Oxit SO3 là oxit axit, với axit ứng là: A. H2SO4.        B. H2SO3.        C. HSO­4.            D. HSO3.

Câu 31: Ion này tại đây với số proton nhiều nhất?    A. Na+.                        B. Cl-.              C. Cu2+.    D. F-.

Câu 32: Có bao nhiêu loại oxit?     A. 1.                B. 2.                C. 3.                D. 4.

Câu 33: Phản ứng này sau đấy là phản xạ hóa hợp?           A. 2KMnO4   K2MnO4  +  MnO2  +  O2.  

B. CaO  +  CO2  →  CaCO3.   C. 2HgO   2Hg  +  O2. D. Cu(OH)­2  CuO  +  H2O.

Câu 34: Dãy bao gồm những hóa học nằm trong loại oxit bazơ là:

            A. FeO, CaO, CO2, NO2.                 B. CaO, Al2O3, MgO, Fe3O4.

            C. CaO, NO2, P2O5, MgO.      D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.

Câu 35: Sự cháy là:    A. Sự lão hóa với lan nhiệt độ và trừng trị sáng sủa.        B. Sự lão hóa với lan nhiệt độ tuy nhiên ko trừng trị sáng sủa.

            C. Sự lão hóa ko lan nhiệt độ tuy nhiên với trừng trị sáng sủa.D. Sự lão hóa ko lan nhiệt độ và ko trừng trị sáng sủa.

Xem thêm: Lá trầu không có tác dụng gì?