tinh bột thủy phân

Bài tập dượt phản xạ thủy phân tinh ranh bột hoặc xenlulozơ

Bạn đang xem: tinh bột thủy phân

Chuyên đề Hóa học: Phản ứng thủy phân tinh ranh bột hoặc xenlulozo được VnDoc thuế tầm và trình làng cho tới chúng ta học viên nằm trong quý thầy cô xem thêm. Mời chúng ta nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

I/ Lý thuyết và cách thức giải bài bác tập dượt thủy phân tinh ranh bột hoặc xenlulozo

1. Phương trình phản ứng

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

2. Bài tập dượt về hiệu suất

(1) A \overset{H}{\rightarrow} B (H là hiệu suất phản ứng)

m_A\;=\;m_B.\frac{100}H;\;m_B\;=\;m_A.\frac H{100}

(2) A \overset{H1}{\rightarrow} B \overset{H2}{\rightarrow} C (H1, H2 là hiệu suất phản ứng)

m_A\;=\;m_C.\frac{100}{H_1}.\frac{100}{H_2}

m_C\;=\;m_A.\frac{H_1}{100}.\frac{H_2}{100}

II/ Bài tập dượt phản xạ thủy phân tinh ranh bột hoặc xenlulozơ

Bài 1: Khi thuỷ phân 1 kilogam bột gạo với 80% tinh ranh bột, thì lượng glucozơ chiếm được là bao nhiêu? Giả thiết rằng phản xạ xẩy ra trọn vẹn.

Hướng dẫn giải bài bác tập

Khối lượng tinh ranh bột với trong một kilogam gạo là:

m = 180/100 = 0,8 kg 

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O

162n                                    180n gam 

0,8                                    z kg 

x = 0,8.180n/162n = 0,89 kg

Bài 2: Đi kể từ 150 gam tinh ranh bột tiếp tục pha chế được từng nào ml ancol etylic 46º vì chưng cách thức lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản xạ đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

Hướng dẫn giải bài bác tập

m(C6H10O5)n = 150.81% = 121,5 g

(1) (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{t^{o} , men }{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

⇒ nC2H5OH =2.nC6H12O6 = 2.n.n(C6H10O5)n = 2n.(121,5/162n) = 1,5 mol

VC2H5OH = m/D = (1,5.46)/0,8 = 86,25 ml

Vdd = (86,25.46)/100 = 187,5 ml

Bài 3. Cho m gam tinh ranh bột lên men trở nên C2H5OH với hiệu suất 81%, hít vào không còn lượng
CO2 sinh rời khỏi vô hỗn hợp Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun rét
dung dịch X lại sở hữu 10 gam kết tủa nữa. Tính độ quý hiếm của m

Hướng dẫn giải bài bác tập 

Theo fake thiết tớ thấy Lúc CO2 phản xạ với hỗn hợp Ca(OH)2 thì tạo nên cả hai muối hạt là CaCO3 và Ca(HCO3)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

0,55               ← 0,55 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O (2)

0,1         ← 0,1 mol

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

0,2                  ← 0,1 mol

Tổng số mol CO2 = nCO2 (1) + nCO2 (3) = 0,55+ 0,2 = 0,75

C6H12O6 \overset{len men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2 (4)

0,375 ←            0,75 mol

(-C6H10O5-)n + nH2O → nC6H12O6 (5)

0,375/n  ←                       0,375mol

(-C_6H_{10}O_5-)n=\frac1n.C_6H_{12}O_6=\frac12.\frac1n.n_{CO2}=\frac1{2n}.0,75=\frac{0,375}nmol=

(-C_6H_{10}O_5-)n=\frac{0,375}n.162.n.81\%=75gam

Bài 4: Khối lượng của tinh ranh bột nhớ dùng vô quy trình lên men muốn tạo trở nên 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của tất cả quy trình là 72% và lượng riêng biệt của rượu etylic vẹn toàn hóa học là 0,8 g/ml).

Hướng dẫn giải bài bác tập 

(-C6H10O5-)n + nH2O \overset{men}{\rightarrow} nC6H12O6 (1)

C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2 (2)

VC2H5OH vẹn toàn chất = 5.1000.0,46 = 2300 ml

=> mC2H5OH vẹn toàn chất = 0,8.2300 = 1840 g

nC2H5OH = 1840/46 = 40 mol

n{{(-C_6H_{10}O_5-)n}=\frac1{2n}.C_2H_5OH=\frac1{2n}.40=\frac{20}nmol}

m{(-C_6H_{10}O_5-)n}=\frac{20}n.162n=3240\;gam

H = 72% =>m(-C6H10O5-)n = 3240.100/72 = 4500g = 4,5kg

Bài 5. Thủy phân láo ăn ý bao gồm 0,2 mol saccarozơ và 0,1 mol mantozơ một thời hạn chiếm được hỗn hợp X (hiệu suất phản xạ thủy phân từng hóa học đều là 75%). Khi mang đến toàn cỗ X ứng dụng với 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 thì lượng Ag chiếm được là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải bài bác tập 

Vì hiệu suất phản xạ thủy phân là 75% nên tổng số mol mantozơ và saccarozơ nhập cuộc phản xạ thủy phân là (0,2 + 0,1).75% = 0,225 mol.

Số mol của mantozơ dư sau phản xạ thủy phân là 0,1.25% = 0,025 mol.

Sơ loại phản xạ :

C12H22O11 (gồm mantozơ và saccarozơ phản ứng) → 2C6H12O6 → 4Ag (1)

C12H22O11 (mantozơ dư) → 2Ag (2)

Saccarozơ dư ko nhập cuộc phản xạ tráng gương.

Theo sơ loại (1) và (2) suy rời khỏi tổng số mol Ag tạo nên là 0,95 mol.

III/ Bài tập dượt trắc nghiệm tự động luyện thủy phân tinh ranh bột hoặc xenlulozo

Kiểm tra kỹ năng và kiến thức về xenlulozo:

Bài trắc nghiệm số: 173

Bài trắc nghiệm được biên soạn vì chưng KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

Bài 1. Thuỷ phân 1 kilogam khoai với chứa chấp 20% tinh ranh bột vô môi trường thiên nhiên axit. Nếu hiệu suất của quy trình là 75% thì lượng glucozơ chiếm được là nhiêu?

A.166,67g.

B. 200g,

C. 150g.

D. 1000g.

Xem đáp án

Đáp án A

Bài tập dượt hiệu suất : Với hóa học thành phầm : mthực tế = mlý thuyết.H%

mtinh bột = 1000.20% = 200g

Phương trình phản ứng:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

162n 180n      gam

200 → 222,2 gam

Vì hiệu suất phản xạ là 75% => mglucozo thực tế = 222,2.75% = 166,6g

Bài 2. Thuỷ phân hòan toàn 1 kilogam tinh ranh bột thu được

A. 1 kilogam glucozơ.

B. 1,11 kilogam glucozơ.

C. 1,18 kilogam glucozơ.

D. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.

Xem đáp án

Đáp án B 

Hướng dẫn giải chi tiết

ntinh bot = nglucozo = 1/162 kmol

⇒ mglucozo = 1/162.180 = 1,11 kg

Bài 3. Thuỷ phân 324 gam tinh ranh bột với hiệu suất phản xạ là 75%, lượng glucozơ chiếm được là:

A. 360 gam

B. 480 gam

C. 270 gam

D. 300 gam

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có

nC6H10O5 = 324/162 = 2 (mol)

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

C6H10O5 + H2O\overset{t^{o} }{\rightarrow}C6H12O6

Theo phương trình hóa học

nC6H12O6 = nC6H10O5 =2 (mol)

Theo lý thuyết: mC6H12O6 =2.180 = 360(g)

Do hiệu suất đạt 75% nên lượng thực tế: mC6H12O6 =360.75/100 = 270(g)

Bài 4. Nếu người sử dụng 1 tấn khoai chứa chấp 20% tinh ranh bột thì chiếm được từng nào kilogam glucozơ? lõi hiệu suất pứ là 70%.

A. 160,55 kg

B. 150,64 kg

C. 155,56 kg

C. 165,65 kg

Xem đáp án

Đáp án C

Khoai chứa chấp 20% tinh ranh bột

=>ntinh bột = 1.20%/162n = 1/810n mol

(C6H10O5)n → nC6H12O6

nC6H12O6 = n.n(C6H10O5)n= 1/810 mol

=> mglu = nglu . Mglu . H% = 1/810. 180 . 70% = 0,15556 tấn =  155,56 kg

Bài 5. Khi lên men 1 tấn ngô chứa chấp 65% tinh ranh bột thì lượng ancol etylic chiếm được là bao nhiêu? lõi hiệu suất phản xạ lên men đạt 80%.

A. 290 kg

B. 295,3 kg

C. 300 kg

D. 350 kg

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

Ta có: mtinh bột = 1000. 65% = 650 (kg)

mancol etylic = (650.2n.46)/162n = 369,14 (kg)

Do hiệu suất quy trình là 80% nên lượng ancol thực tiễn chiếm được là:

mthực tế = mancol (PT).80% = 295,3 (kg)

Bài 6. Cho m gam tinh ranh bột lên men trở nên ancol etylic với hiệu suất 78%. Toàn cỗ lượng CO2 sinh rời khỏi được hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2, chiếm được 700 gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun kỹ hỗn hợp X tăng được 200 gam kết tủa. Tính lượng tinh ranh bột vẫn sử dụng?

A. 1168,5 gam

B. 779 gam

C. 2337 gam

D. 1558 gam

Xem đáp án

Đáp án D

Ta với phương trình chất hóa học xảy ra

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (enzim)

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

Xem thêm: Hoạt động chui, chủ cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM còn thách thức đoàn kiểm tra

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

Dựa vô những phản xạ trên:

nCO2 sinh ⁡ra = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 15 (mol).

ntinh bột  = m = 15/2. 162.100% /78% = 1558 gam

Bài 7. Trong một nhà máy sản xuất phát triển rượu, người tớ người sử dụng vật liệu là mạt cưa chứa chấp 50% xenlulozo nhằm phát triển ancol etylic, biết hiệu suất toàn cỗ quy trình là 70%. Để sản xuất  1000 lít rượu cồn 96o thì lượng mạt cưa nhớ dùng là bao nhiều? lõi lượng riêng biệt của ancol etylic là 0,8 gam/cm3.

A. 3,864 tấn

B. 4,328 tấn

C. 2,642 tấn

D. 5,118 tấn

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình chất hóa học xảy ra

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (1) (xúc tác, H+)

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (enzim)

Vancol etylic = 960 lít ⇒ mancoletylic = 768 kilogam thì nên 768/92.162 kilogam xenlulozo tinh ranh khiết.

Vậy lượng mạt cưa nhớ dùng là

768/92.162.100%/70%.100%/50% = 3864 kilogam hoặc 3,864 tấn mạt cưa.

Bài 8. Thủy phân m gam tinh ranh bột, thành phầm chiếm được đem lên men nhằm phát triển ancol etylic, toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi mang đến qua chuyện hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 850 gam kết tủa. lõi hiệu suất quá trình thủy phân và lên men đều là 85%. Giá trị của m là

A. 952,9.

B. 810,0.

C. 688,5.

D. 497,4.

Xem đáp án

Đáp án A

C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow}2CO2 + 2C2H5OH

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Theo phương trình chất hóa học (2;3) ⟹ nglucozơ(LT) = nCaCO3 /2 = 8,5/2 = 4,25 mol.

Mà Hlên men = 85% ⟹ nglucozơ(TT) = 4,25.100%/85% = 5 mol.

(-C6H10O5-)n + nH2O ⟶ nC6H12O6

162n 180n

x ⟵ 5.180 (g)

⟹ x = (5.180.162n)/(180n) = 810 g.

Do Hthủy phân = 85% ⟹ m = mtinh bột = 810.100%/85% = 952,9 (g).

Bài 9. Cho m gam tinh ranh bột lên men trở nên ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn cỗ lượng CO2 sinh rời khỏi được hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 550 gam kết tủa và hỗn hợp X. Đun kĩ hỗn hợp X thu tăng được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 750

B. 550

C. 810

D. 650

Xem đáp án

Đáp án A

Các phản xạ chất hóa học xảy ra

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

2CO2 + Ca(OH)2 + H2O → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O

nCO2 = (550 + 2.100)/100 =7,5 mol

=> nC6H12O6 = nCO2/2 = 3,75 mol

=> m = 3,75 . 162 . 100/81 = 750g

Bài 10. Thủy phân m gam tinh ranh bột, thành phầm chiếm được đem lên men nhằm phát triển ancol etylic, toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi mang đến qua chuyện hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được 394 gam kết tủa. lõi hiệu suất quá trình thủy phân và lên men đều là 80%. Giá trị của m là

A. 152,290

B. 310,000.

C. 288,125.

D. 253,125

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ hóa học

C6H12O6 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2CO2 + 2C2H5OH

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

n kết tủa =394/197 = 2 mol

Theo phương trình phản xạ hóa học

nglucozơ(LT) = nBaCO3/2 = 2/2 = 1 mol.

Mà H lên men = 80% ⟹ nglucozơ(TT) = 1.100/80 = 1,25 mol.

(-C6H10O5-)n + nH2O ⟶ nC6H12O6

162n                             180n

x  ⟵                        1,25.180 (g)

⟹ x = (1,25.180.162n)/(180n) = 202,5 g.

Do Hthủy phân = 80% ⟹ m = mtinh bột =202,5.100/80 = 253,125 (g).

Bài 11. Thủy phân trọn vẹn a gam tinh ranh bột trở nên glucozơ, tiếp sau đó lên men glucozơ tạo nên ancol etylic với hiệu suất 80%, hít vào toàn cỗ khí CO2 sinh rời khỏi vô hỗn hợp chứa chấp 8,55 gam Ba(OH)2, chiếm được kết tủa và hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp X, cho tới Lúc kết tủa lớn số 1 thì nên tối thiểu 10 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của a là

A. 5,525

B. 6,075

C. 6,525

D. 7,075

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng

(C6H10O5)n + nH2O → 2nC2H5OH + 2nCO2

Vì NaOH ít nhất mang đến vô Ba(HCO3)2 nhằm chiếm được kết tủa cực lớn nên phản xạ xẩy ra theo dõi tỉ trọng 1:1

NaOH + Ba(HCO3)2 → BaCO3↓ + NaHCO3 + H2O

0,01 → 0,01

Bảo toàn yếu tắc Ba: => nBaCO3(1) = nBa(OH)2 - nBa(HCO3)2 = 0,05 – 0,01 = 0,04 (mol)

Bảo toàn yếu tắc C: nCO2 = nBaCO3 (1) + 2nBa(HCO3)2= 0,04 + 2.0,01 = 0,06 (mol)

ntinh bột = 50%.nCO2= 0,03 (mol)

mtinh bột cần thiết lấy = mtinhbột thực tế/H%= 0,03.162/0,8 = 6,075 (gam)

Bài 12. Chọn những câu trúng trong những câu sau:

(1) Xenlulozơ ko phản xạ với Cu(OH)2 tuy nhiên tan được vô hỗn hợp [Cu(NH3)4](OH)2.

(2) Glucozơ vô hỗn hợp tồn bên trên hầu hết ở dạng mạch thẳng

(3) Dẫn khí H2 vô hỗn hợp glucozơ, đun rét, xúc tác Ni chiếm được poliancol.

(4) Glucozơ được pha chế bằng phương pháp thủy phân tinh ranh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim.

(5) Dung dịch saccarozơ không tồn tại phản xạ tráng Ag, không biến thành lão hóa vì chưng nước brom, chứng minh phân tử saccarozơ không tồn tại group –CHO.

(6) Loại đồ ăn thức uống chứa đựng nhiều glucozơ là ngược nho.

(7) Tinh bột là láo ăn ý của 2 polisaccarit là amilozơ và amilopectin.

Số nội dung trúng là:

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

Bài 13. Ứng dụng nào là tiếp sau đây ko nên là phần mềm của glucozơ?

A. Làm đồ ăn thức uống đủ chất và dung dịch tăng lực

B. Tráng gương, tráng phích

C. Nguyên liệu phát triển ancol etylic

D. Nguyên liệu phát triển PVC

Xem đáp án

Đáp án D

Ứng dụng ko nên là phần mềm của glucozơ là Nguyên liệu phát triển PVC

Đáp án A, B, C đều thực sự phần mềm của glucozo

Làm đồ ăn thức uống đủ chất và dung dịch tăng lực

Tráng gương, tráng phích

Nguyên liệu phát triển ancol etylic

Bài 14. Khẳng toan nào là tại đây đúng?

A. Glucozơ và fructozơ đều là ăn ý hóa học nhiều chức

B. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau

C. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì thế đều phải có bộ phận phân tử là (C6H10O5)n

D. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, dễ dàng kéo trở nên tơ

Xem đáp án

Đáp án B

A. Sai vì thế glucozơ và fructozơ là ăn ý hóa học tạp chức.

B. Đúng. Glucozơ và fructozơ với nằm trong công thức phân tử (C6H12O6) không giống nhau công thức cấu trúc nên là đồng phân của nhau.

C. Sai. Tinh bột và xenlulozơ đều phải có công thức công cộng là (C6H10O5)n tuy nhiên thông số n không giống nhau nên ko là đồng phân của nhau.

D. Sai vì thế tinh ranh bột ko kéo trở nên tơ được.

Bài 15. Cho những đánh giá sau:

(1) Xenlulozơ ko phản úng với Cu(OH )2 tuy nhiên tan được vô hỗn hợp [Cu(NH3)4](OH) 2.

(2) Glucozơ được gọi là đàng mía.

(3) Dần khí H2 vô hỗn hợp glucozơ, đun rét, xúc tác Ni chiếm được poliancol.

(4) Glucozơ được pha chế bằng phương pháp thủy phân tình bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim.

(5) Dung dịch saccarozơ không tồn tại phản xạ tráng Ag, không biến thành lão hóa vì chưng nước brom, chứng minh phân tử saccarozơ không tồn tại group -CHO.

(6) Saccarozo nằm trong loại đisaccarit với tính lão hóa và tính khử.

(7) Tinh bột là láo ăn ý của 2 polisaccarit là amilozo và amilopectin.

Số đánh giá trúng là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

---------------------------------------------

Với chuyên nghiệp đề: Phản ứng thủy phân tinh ranh bột hoặc xenlulozo bên trên phía trên tất cả chúng ta rất có thể nắm rõ về định nghĩa, công thức chất hóa học, phương trình phản xạ thủy phân của tinh ranh bột hoặc xenlulozo. Hi vọng qua chuyện nội dung bài viết này độc giả nhận thêm tư liệu học hành nhé. Mời chúng ta nằm trong xem thêm tăng mục Trắc nghiệm Hóa học tập 12...

Xem thêm: Cỏ ba lá đỏ có tác dụng gì?