trùng hợp propilen

Phản ứng trùng hợp propilen hoặc trùng khớp C3H6 hoặc nCH2=CH–CH3 hoặc CH2=CH–CH3 rời khỏi (-CH2–CH(CH3) -)n nằm trong loại phản xạ trùng khớp đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập dượt đem tương quan về C3H6 đem điều giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: trùng hợp propilen

nCH2=CH–CH3 nCH<sub>2</sub>=CH<sub>2</sub> → (-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub> -)<sub>n</sub> | CH2=CH–CH3 rời khỏi (-CH2–CH(CH3) -)n (-CH2–CH(CH3) -)n

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ trùng khớp của propilen

Trùng thích hợp propilen | Trùng thích hợp C3H6 | nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3) -)n | CH2=CH–CH3 rời khỏi (-CH2–CH(CH3) -)n

2. Hiện tượng của phản xạ trùng khớp của propilen

- Có hóa học rắn xuất hiện tại, hóa học rắn là Trùng thích hợp propilen | Trùng thích hợp C3H6 | nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3) -)n | CH2=CH–CH3 rời khỏi (-CH2–CH(CH3) -)n

3. Cách tổ chức phản xạ trùng khớp của propilen

- Đưa khí propilen vô vào sức nóng phỏng, áp suất, xúc tác tương thích.

4. Mở rộng lớn về đặc thù hoá học tập của anken

4.1. Phản ứng cộng

a) Phản ứng nằm trong hiđro (Phản ứng hiđro hoá)

          CH2 = CH2 + H2 Ni,to CH3 – CH3

b) Phản ứng nằm trong halogen (Phản ứng halogen hoá)

- Anken làm mất đi màu sắc của hỗn hợp brom.

→ Phản ứng này dùng làm nhận ra anken.

Thí dụ:

          CH2 = CH2 + Br2 → Br–CH2–CH2–Br

Quảng cáo

c) Phản ứng nằm trong HX (X là OH, Cl, Br,…)

Cộng nước

Thí dụ:

          CH2 = CH2 + H – OH H+,to CH3 – CH2 – OH

Cộng axit HX

Thí dụ:

CH2 = CH2 + HCl → CH3 – CH2 – Cl

- Đối với những anken đem kết cấu ko đối xứng Lúc tính năng với HX rất có thể sinh rời khỏi láo thích hợp nhì thành phầm.

Thí dụ:

Trùng thích hợp propilen | Trùng thích hợp C3H6 | nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3) -)n | CH2=CH–CH3 rời khỏi (-CH2–CH(CH3) -)n

* Quy tắc Mac-côp-nhi-côp: Trong phản xạ nằm trong HX (axit hoặc nước) vô links C = C của anken, H (phần đem năng lượng điện dương) nằm trong vô C đem nhiều H rộng lớn, X (hay phần đem năng lượng điện âm) nằm trong vô C đem không nhiều H rộng lớn.

4.2. Phản ứng trùng hợp

- Phản ứng trùng khớp là quy trình phối kết hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ kiểu như nhau hoặc tương tự động nhau tạo nên trở nên phân tử rộng lớn gọi là polime.

Quảng cáo

- Số lượng đôi mắt xích vô một phân tử polime gọi là thông số trùng khớp, kí hiệu n.

Thí dụ: Trùng thích hợp etilen

Trùng thích hợp propilen | Trùng thích hợp C3H6 | nCH2=CH–CH3 → (-CH2–CH(CH3) -)n | CH2=CH–CH3 rời khỏi (-CH2–CH(CH3) -)n

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Oxi hoá trả toàn

          CnH2n + 3n2O2 to nCO2 + nH2O

⇒ Đốt cháy trọn vẹn anken thu được nCO2=nH2O

b) Oxi hoá ko trả toàn

Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4 ⇒ Dùng nhằm nhận ra anken.

Thí dụ:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO–CH2–CH2–OH + 2MnO2↓ + 2KOH

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Trùng thích hợp m tấn etilen thu được một tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản xạ vị 80%. Giá trị của m là

A. 1,25                            B. 0,80                          C. 1,80                          D. 2,00

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn khối lượng: metilen (lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Quảng cáo

Câu 2: Cho những hóa học sau:

(1) CH4;    (2) CH3-CH;  (3) CH2=CH2;   (4) CH3-CH=CH2

Các hóa học đem tài năng nhập cuộc phản xạ trùng khớp là:

A. 1, 2                   B. 3, 4                   C. 2, 3, 4               D. Cả 4 hóa học bên trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Các phân tử anken rất có thể kết phù hợp với nhau tạo nên trở nên phân tử polime mạch lâu năm.

→ (3) CH2=CH2; (4) CH3-CH=CH2 đem tài năng nhập cuộc phản xạ trùng hợp

Câu 3: Hiđrocacbon nào là tại đây Lúc phản xạ với hỗn hợp brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en                               B. Butan                      

C. But-2-en                               D. 2-metylpropen

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CH2 = CH – CH2 – CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr – CH2 – CH3

(But – 1 – en)                                     (1,2 – đibrombutan)    

Câu 4: Phản ứng của but-1-en với HCl mang đến thành phầm chủ yếu là:

A. 1-clobutan                           B. 2-clobuten                 

C. 2-clobutan                           D. 1-clobuten

Hướng dẫn giải

Đáp án C

CH2=CH-CH2-CH3 + HCl → CH3=CHCl-CH2-CH3 (sản phẩm chính)

Theo quy tắc nằm trong Mac-côp-nhi-côp: Trong phản xạ nằm trong HX vô links song, nguyên vẹn tử H đa phần nằm trong vô nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp rộng lớn (có nhiều H hơn), nguyên vẹn tử hoặc group nguyên vẹn tử X nằm trong vô nguyên vẹn tử cacbon bậc cao hơn nữa (có không nhiều H hơn).

Xem thêm: Bé 6 tuổi tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh đêm Trung thu: Thông tin mới nhất

Câu 5: Dẫn kể từ từ 6,72 lít (đktc) láo thích hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Xác Suất theo đòi thể tích của etilen vô X là

A. 50,00%                         B. 66,67%                    C. 57,14%                          D. 28,57%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

C2H4  :   x molC3H6:  y mol       x  +  y  =  6,7222,428x  +  42y  =  9,8        x  =  0,2y  =  0,1

%VC2H4 = 0,20,2+0,1.100 = 66,67%

Câu 6: Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 tạo nên thành phầm đem bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A. C4H8                       B. C3H6                       C. C3H8                            D. C2H4

Hướng dẫn giải

Đáp án B

X + HCl → Y (CxHyCl)

35,5MY.100=45,223%→ MY = 78,5

→ MX = 78,5 – 36,5 = 42 (C3H6)

Câu 7: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo đòi tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhì thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en                 B. etilen                      C. but-2-en.                     D. propilen

Hướng dẫn giải

Đáp án A

X + Br2 → Y (CxHyBr2)

80.2MY.100 = 74,08%

→ MY = 216 → MX = 216 – 160 = 56 (C4H8)

Câu 8: Hỗn thích hợp X bao gồm H2 và C2H4 đem tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt Ni nung giá buốt, nhận được láo thích hợp khí Y đem lượng đối với He là 5. Hiệu suất của phẩn ứng hiđro hóa là

A. 20%                             B. 25%                           C. 50%                       D. 40%

Hướng dẫn giải

Đáp án C

MX = 3,75.4 = 15 (g/mol); MY = 5.4 = đôi mươi (g/mol)

Chọn 1 mol láo thích hợp X

nC2H4+nH2=128.nC2H4+2nH2=15 → nC2H4=0,5nH2=0,5

Đặt số mol H2 phản xạ là a mol

C2H4 + H2  → C2H6

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

mX = mY → 15.1 = đôi mươi.nY → nY = 0,75 mol

Số mol láo thích hợp hạn chế ngay số mol H2 phản ứng

→ a = 1 – 0,75 = 0,25 mol

 → H% = 0,250,5.100 = 50%

Câu 9: Anken X thích hợp nước tạo nên trở nên 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là

A. 3-etylpent-2-en                                               B. 3-etylpent-3-en

C. 3-etylpent-1-en                                               D. 2-etylpent-2-en

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CH3CH=C(C2H5)CH2CH3 + H2O t°,  xt CH3CH2C(OH)(C2H5)CH2CH3

(3-etylpent-2-en)

Câu 10: Cho 5,6 lít (đktc) láo thích hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon mạch hở cút thiệt chậm chạp qua quýt hỗn hợp Br2 dư. Sau phản xạ thấy đem 24 gam Br2 nhập cuộc phản xạ, lượng bình brom tăng 6,3 gam và đem 2,24 lít (đktc) khí bay thoát ra khỏi bình. thạo tỉ khối của X đối với H là 18,6. Hai hiđrocacbon vô X là:

A. CH4 và C3H6.                                B. C2H6 và C4H8            

C. C3H6 và C2H6                                D. C2H4 và C3H8.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Có khí bay thoát ra khỏi bình brom minh chứng láo thích hợp chứa chấp 1 ankan + 1 hiđrocacbon ko no.

nhỗn hợp = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol

nankan = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nhiđrocacbon ko no = nhỗn hợp – nankan = 0,25 – 0,1 = 0,15 mol

 = 0,15 mol = nhiđrocacbon ko no → hiđrocacbon ko no là anken

Manken = 6,3 : 0,15 = 42 gam → C3H6

Mhỗn hợp = 37,2g → mhỗn hợp  = 37,2.0,25 = 9,3 gam

→ mankan = 3g →Mankan = 30g → C2H6

Câu 11: Đốt cháy trọn vẹn 10 ml hiđrocacbon X mạch hở nhận được 40 ml CO2 ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất. thạo X đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và đem kết cấu mạch phân nhánh. CTCT của X là:

A. (CH3)2C=CH2                               B. CH3C=C(CH3)2

C. CH2=CH(CH2)2CH3                      D. CH3CH=CHCH3.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

10 ml X → 40 ml CO2

Số C vô X = VCO2VX = 4

X đem 4C, phối kết hợp X ko no (mất màu sắc hỗn hợp Br2) và mạch nhánh

X chỉ rất có thể là (CH3)2C=CH2

Câu 12: Cho một láo thích hợp bao gồm những anken ở thể khí bên trên sức nóng phỏng chống nhập cuộc phản xạ nằm trong nước. Số ancol tối nhiều được tạo nên trở nên là:

A. 4             B. 5                      C. 6                      D. 7

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Có 3 anken ở thể khí bên trên sức nóng phỏng phòng: C2H4 (tạo 1 ancol), C3H6 (tạo 2 ancol) và C4H8 (tạo 4 ancol ứng với 2 CTCT anken).

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH3-CH=CH2 + H2 → CH3–CH2–CH3
 • CH2=CH–CH3 + Br2 → CH2Br–CHBr–CH3
 • CH2=CH–CH3 + Cl2 → CH2Cl–CHCl– CH3
 • CH2=CH–CH3 + HCl → CH3–CHCl–CH3
 • CH2=CH–CH3 + HBr → CH3-CHBr–CH3
 • CH2=CH–CH3 + H2O → CH3-CHOH–CH3
 • CH2=CH–CH3 + H2SO4 → CH3–CHOSO3H–CH3
 • 2C3H6 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O
 • 3CH2=CH–CH3 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2–CH(OH)– CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-anken.jsp

Xem thêm: Tác hại của việc ăn quá nhiều trứng