vinyl axetilen ra đivinyl

Đáp án:

Bạn đang xem: vinyl axetilen ra đivinyl

 Đáp án bên dưới nhé! 😁👍🏻

Giải mến công việc giải:

 CH3-COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

CaCO3 (đá vôi, sở hữu tương quan cho tới PTrình xâm thực động đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng) (nhiệt phỏng cao) -> CaO (vôi sống) + CO2

CaO + 3C -> CaC2 + CO 

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

Trùng ăn ý C2H2 1 lượt :

2C2H2 (nhiệt phỏng, xt, áp suất) -> C4H4 

C4H4 + 2H2 (xt PdPbCO3, nhiệt độ độ) -> C4H6 (CH2=CH-CH=CH2) (cứ từng -CH=CH2 gọi là vinyl nên 2 loại phía hai bên là đivinyl)!

Trùng ăn ý hóa học bên trên tớ được cao su thiên nhiên Buna!

nCH2=CH-CH=CH2 (nhiệt phỏng, xt, áp suất) -> -(CH2-CH=CH-CH2)-n (nối song cất cánh kể từ ngoài vô trong)!

😊

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: Ăn cay có tác dụng gì đối với sức khỏe?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star