vinylaxetilen ra đivinyl

Đáp án:

Bạn đang xem: vinylaxetilen ra đivinyl

 Đáp án bên dưới nhé! 😁👍🏻

Giải quí quá trình giải:

 CH3-COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3

CaCO3 (đá vôi, sở hữu tương quan cho tới PTrình xâm thực động đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng) (nhiệt chừng cao) -> CaO (vôi sống) + CO2

CaO + 3C -> CaC2 + CO 

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

Trùng ăn ý C2H2 1 đợt :

2C2H2 (nhiệt chừng, xt, áp suất) -> C4H4 

C4H4 + 2H2 (xt PdPbCO3, nhiệt độ độ) -> C4H6 (CH2=CH-CH=CH2) (cứ từng -CH=CH2 gọi là vinyl nên 2 dòng sản phẩm hai bên là đivinyl)!

Trùng ăn ý hóa học bên trên tớ được cao su thiên nhiên Buna!

nCH2=CH-CH=CH2 (nhiệt chừng, xt, áp suất) -> -(CH2-CH=CH-CH2)-n (nối song cất cánh kể từ ngoài vô trong)!

😊

Hãy hùn quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: FOODMATE Việt Nam – làn gió mới của thương hiệu mỹ phẩm nội địa 

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star