x là dung dịch hcl nồng độ x mol

Câu hỏi:

31/10/2019 44,120

Bạn đang xem: x là dung dịch hcl nồng độ x mol

X là hỗn hợp HCl độ đậm đặc x mol/lít. Y là hỗn hợp Na2CO3 độ đậm đặc hắn mol/lít. Nhỏ kể từ từ 100ml hỗn hợp X vô 100ml Y, sau những phản xạ chiếm được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ kể từ từ 100ml hỗn hợp Y vô 100ml hỗn hợp X, sau phản xạ chiếm được V2 lít CO2 (đktc). thạo tỉ trọng V1 : V2 = 4 : 7. Tỉ lệ x : hắn bằng

C. 7 : 5. 

Đáp án chủ yếu xác

Trường thích hợp 1: Khi nhỏ kể từ từ axit vô hỗn hợp muối hạt cacbonat, phản xạ xẩy ra theo dõi trình từ

H+ + CO32-  HCO3-

Sau ê H+còn dư + HCO3- CO2 + H2O

 nCO2 = nH+ – nCO32- = 0,1(x – y)

Trường thích hợp 2: Khi nhỏ kể từ từ muối hạt cacbonat vô axit thì phản xạ tạo nên ngay lập tức CO2:

2H+ + CO32- CO2 + H2O

nCO2 = ½ nH+ = 0,05x

Do V1 : V2 = 4 : 7 

Đáp án C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a lít hỗn hợp KOH đem pH = 12 vô 8 lít hỗn hợp HCl đem pH = 3 chiếm được hỗn hợp Y đem pH = 11. Giá trị của a là:

A. 0,12.

B. 1,6.

C. 1,78.

D. 0,8.

Câu 2:

Axit mạnh HNO3 và axit yếu đuối HNO2 đem nằm trong độ đậm đặc mol 0,1M và ở nằm trong nhiệt độ phỏng. Sự đối chiếu độ đậm đặc mol ion nào là sau đó là đúng?

A. [H+] của HNO3< [H+] của HNO2.

B. [H+] của HNO3> [H+] của HNO2.

C. [H+] của HNO3 = [H+] của HNO2.

D. [NO3-] của HNO3< [NO2-] của HNO2.

Câu 3:

Dung dịch X bao gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M cần thiết dùng để làm hòa hợp không còn 100 ml hỗn hợp X là:

Xem thêm: Tác dụng của khoai lang mật với sức khoẻ

A. 50 ml.

B. 100 ml.

C. 150 ml. 

D. 200 ml.

Câu 4:

Một hỗn hợp đem [OH-] = 4,2.10-3, Reviews nào là bên dưới đó là đúng?

A. pH = 3.

B. pH = 4.

C. pH < 3

D. pH > 4

Câu 5:

Một hỗn hợp đem chứa chấp những ion: Mg2+ (0,05 mol), K+ (0,15 mol), NO3- (0,1 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,05.

B. 0,075.

C. 0.1.

D. 0,15.

Câu 6:

Khi cô cạn hỗn hợp chứa chấp lếu thích hợp bao gồm 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; x mol Cl- và hắn mol SO42- chiếm được 23,7 gam muối hạt. Giá trị của x và hắn theo thứ tự là

A. 0,1 và 0,15.

B. 0,05 và 0,175.

C. 0,3 và 0,05.

D. 0,2 và 0,1.